Korean-Chinese Place Names

Approximately 90,000 entries

Covers Korean and non-Korean names

Various attributes such as romanization

Overview

CJKI’s Korean-Chinese Database of Place Names (KCP) is a bilingual and bidirectional database that covers Korean, Chinese, Japanese, and Western place names. KCP includes various attributes, such as the frequency of occurrence, the pinyin reading for Chinese names, romanized equivalents in all major romanization systems, as well as hanja (Chinese characters used in Korean) for some place names.

This data was compiled on the basis of precise transcription and transliteration rules, and verified by our Korean editors. It supports the Revised Romanization of Korean, the latest standard published by the Korean government in 2000.

Korean-Chinese Place Names

Loc.KoreanHanjaChinesePinyinEnglish
K가북면加北面加北面jiā běi miànGabuk-myeon
K가천면伽泉面伽泉面jiā quán miànGacheon-myeon
K가덕면加德面加德面jiā dé miànGadeok-myeon
K가음정동加音丁洞加音丁洞jiā yīn dīng dòngGaeumjeong-dong
K가음면佳音面佳音面jiā yīn miànGaeum-myeon
K가은읍加恩邑加恩邑jiā ēn yìGaeun-Eup
K가곡동駕谷洞驾谷洞jià gǔ dòngGagok-dong
K가학동駕鶴洞驾鹤洞jià hè dòngGahak-dong
K가흥동可興洞可兴洞kě xīng dòngGaheung-dong
K가회동嘉會洞嘉会洞jiā huì dòngGahoe-dong
K가회면佳會面佳会面jiā huì miànGahoe-myeon
K가재동佳才洞佳才洞jiā cái dòngGajae-dong
K가정동柯亭洞柯亭洞kē tíng dòngGajeong-dong
K가좌동加佐洞加佐洞jiā zuǒ dòngGajwa-dong
K각북면角北面角北面jiǎo běi miànGakbuk-myeon
K각산동角山洞角山洞jiǎo shān dòngGaksan-dong
K갈치동葛峙洞葛峙洞gé zhì dòngGalchi-dong
K갈공동葛公洞葛公洞gé gōng dòngGalgong-dong
K갈현동葛峴洞葛岘洞gé xiàn dòngGalhyeon-dong
K갈전동葛田洞葛田洞gé tián dòngGaljeon-dong
K갈매동葛梅洞葛梅洞gé méi dòngGalmae-dong
K갈말읍葛末邑葛末邑gé mò yìGalmal-Eup
K갈산동葛山洞葛山洞gé shān dòngGalsan-dong
K갈월동葛月洞葛月洞gé yuè dòngGalwol-dong
K감곡면甘谷面甘谷面gān gǔ miànGamgok-myeon
K감만동戡蠻洞戡蛮洞kān mán dòngGamman-dong
K감물면甘勿面甘勿面gān wù miànGammul-myeon
K가남면加南面加南面jiā nán miànGanam-myeon
K간동면看東面看东面kàn dōng miànGandong-myeon
K간성읍杆城邑杆城邑gān chéng yìGanseong-Eup
K가포동架浦洞架浦洞jià pǔ dòngGapo-dong
K가락동可樂洞可乐洞kě lè dòngGarak-dong
K가산동加山洞加山洞jiā shān dòngGasan-dong
K가산면加山面加山面jiā shān miànGasan-myeon
K가수동佳水洞佳水洞jiā shuǐ dòngGasu-dong
K가운동加雲洞加云洞jiā yún dòngGaun-dong
K가야동伽倻洞伽倻洞jiā yē dòngGaya-dong
K가야곡면可也谷面可也谷面kě yě gǔ miànGayagok-myeon
K가야면伽倻面伽倻面jiā yē miànGaya-myeon
K가양동加陽洞加阳洞jiā yáng dòngGayang-dong
C아청阿城ā chéngAcheng
C아이후이爱辉ài huīAihui
C아커쑤阿克苏ā kè sūAkesu
C아커쑤阿克苏ā kè sūAksu
C아커쑤스阿克苏市ā kè sū shìAksu City
C아커쑤디취阿克苏地区ā kè sū dì qūAksu Region
C아러타이阿勒泰ā lè tàiAltay
C아러타이디취阿勒泰地区ā lè tài dì qūAltay Region
C아라산阿拉善ā lā shànAlxa
C아라산멍阿拉善盟ā lā shàn méngAlxa League
C샤먼厦门xià ménAmoi
C사먼스厦门市xià mén shìAmoi City
C안부庵埠ān bùAnbu
C안딩루安定路ān dìng lùAndinglu
C안둬安多ān duōAnduo
C안화安化ān huàAnhua
C안후이安徽ān huīAnhui
C안후이성安徽省ān huī shěngAnhui Province
C안캉安康ān kāngAnkang
C안캉스安康市ān kāng shìAnkang City
C안캉디취安康地区ān kāng dì qūAnkang Region
C안칭安庆ān qìngAnqing
C안칭스安庆市ān qìng shìAnqing City
C안츄安丘ān qiūAnqiu
C안츄스安丘市ān qiū shìAnqiu City
C안산鞍山ān shānAnshan
C안산스鞍山市ān shān shìAnshan City
C안순安顺ān shùnAnshun
C안순스安顺市ān shùn shìAnshun City
C안순디취安顺地区ān shùn dì qūAnshun Region
C안시安溪ān xīAnxi
C안시安西ān xīAnxi
C안샹安乡ān xiāngAnxiang
C안양安阳ān yángAnyang
C안양스安阳市ān yáng shìAnyang City
C안위안安远ān yuǎnAnyuan
C아리디취阿里地区ā lǐ dì qūNgari Region
C웨이창围场wéi chǎngWeichang
C웨이청渭城wèi chéngWeicheng
C웨이하이威海wēi hǎiWeihai
C웨이하이스威海市wēi hǎi shìWeihai City
C웨이난渭南wèi nánWeinan
C웨이난스渭南市wèi nán shìWeinan City
C웨이위안威远wēi yuǎnWeiyuan
C사먼厦门xià ménXiamen
C이춘伊春yī chūnYichun
C이춘스伊春市yī chūn shìYichun City
C이란依兰yī lánYilan
C이리伊犁yī líYili
C이리디취伊犁地区yī lí dì qūYilidiqu
J이구치井口jǐng kǒuIguchi
J이구사井草jǐng cǎoIgusa
J이케베池部chí bùIkebe
J이케다池田chí tiánIkeda
J이케도池户chí hùIkedo
J이케가미池上chí shàngIkegami
J이케가와池川chí chuānIkegawa
J이케하라池原chí yuánIkehara
J이케하타池端chí duānIkehata
J이케지마池岛chí dǎoIkejima
J이케지리池尻chí kāoIkejiri
J이케노池野chí yěIkeno
J이케시타池下chí xiàIkeshita
J이케타니池谷chí gǔIketani
J이키壹岐yī qíIki
J이코마生驹shēng jūIkoma
J이쿠노生野shēng yěIkuno
J이쿠시마生岛shēng dǎoIkushima
J이쿠타生田shēng tiánIkuta
J이사伊佐yī zuǒIsa
J이사키伊崎yī qíIsaki
J이사야마伊佐山yī zuǒ shānIsayama
J이시바石场shí chǎngIshiba
J이시바시石桥shí qiáoIshibashi
J이시베石部shí bùIshibe
J이시다石田shí tiánIshida
J이시가키石垣shí yuánIshigaki
J이시가미石上shí shàngIshigami
J이시가미石神shí shénIshigami
J이시게石毛shí máoIshige
J이시게石下shí xiàIshige
J이시고오카石乡冈shí xiāng gāngIshigooka
J이시구로石黑shí hēiIshiguro
J이시하마石滨shí bīnIshihama
J이시하라石原shí yuánIshihara
J이시이石井shí jǐngIshii
J이시지마石岛shí dǎoIshijima
J이시카와石川shí chuānIshikawa
J이시쿠라石仓shí cāngIshikura
J이시나베石锅shí guōIshinabe
J이시노石野shí yěIshino
J이시오카石冈shí gāngIshioka
J이시소네石曾根shí zēng gēnIshisone
J이시자카石坂shí bǎnIshizaka
J이시자키石崎shí qíIshizaki
J이시자와石泽shí zéIshizawa
J이시즈石津shí jīnIshizu
J이시즈카石冢shí zhǒngIshizuka
J이자키伊崎yī qíIzaki
J이자와伊泽yī zéIzawa
O아헨亚琛yà chēnAachen
O아크라阿克拉ā kè lāAccra
O아디스아바바亚的斯亚贝巴yà dì sī yà bèi bāAddis Ababa
O아과스칼리엔테스阿瓜斯卡连特斯ā guā sī kǎ lián tè sīAguascalientes
O아마다바드艾哈迈达巴德ài hā mài dá bā déAhmadabad
O아작시오阿雅克肖ā yǎ kè xiāoAjaccio
O애크런阿克伦ā kè lúnAkron
O앨라배마亚拉巴马yà lā bā mǎAlabama
O알러미다阿拉梅达ā lā méi dáAlameda
O알래스카阿拉斯加ā lā sī jiāAlaska
O알바니아阿尔巴尼亚ā ěr bā ní yàAlbania
O올버니奥尔巴尼ào ěr bā níAlbany
O알베르빌艾伯特维尔ài bó tè wéi ěrAlbertville
O앨버커키阿尔伯克基ā ěr bó kè jīAlbuquerque
O알헤시라스阿尔赫西拉斯ā ěr hè xī lā sīAlgeciras
O알제리阿尔及利亚ā ěr jí lì yàAlgeria
O알제阿尔及尔ā ěr jí ěrAlgiers
O앨리스스프링스艾丽斯斯普林斯ài lì sī sī pǔ lín sīAlice Springs
O알라安拉ān lāAllah
O알타미라阿尔塔米拉ā ěr tǎ mǐ lāAltamira
O아멜리아阿梅利亚ā méi lì yàAmelia
O암리차르阿姆利则ā mǔ lì zéAmritsar
O아라비아해阿拉伯海ā lā bó hǎiArabian Sea
O아라드阿拉德ā lā déArad
O아라푸라해阿拉弗拉海ā lā fú lā hǎiArafura Sea
O아랄咸海xián hǎiAral Sea
O아르덴阿登高原ā dēng gāo yuánArdennes
O아르헨티나阿根廷ā gēn tíngArgentina
O애리조나阿里佐纳ā lǐ zuǒ nàArizona
O애리조나阿里索纳ā lǐ suǒ nàArizona
O아칸소阿肯色ā kěn sèArkansas
O아칸소시티阿肯色城ā kěn sè chéngArkansas City
O아넘랜드阿纳姆地ā nà mǔ dìArnhem Land
O아루바阿鲁巴ā lǔ bāAruba
O애슈크로프트阿什克罗夫特ā shí kè luó fū tèAshcroft
O아슈하바트阿什哈巴德ā shí hā bā déAshkhabad
O아시아阿西亚ā xī yàAsia
O아스마라阿斯马拉ā sī mǎ lāAsmara
O아스타나阿斯塔纳ā sī tǎ nàAstana
O아스트라한阿斯特拉罕ā sī tè lā hǎnAstrakhan
O아스투리아스阿斯图里亚斯ā sī tú lǐ yà sīAsturias
O아순시온亚松森yà sōng sēnAsuncion
O애서배스카阿萨巴斯卡ā sà bā sī kǎAthabasca
O아테네雅典yǎ diǎnAthens
O아우스터리츠奥斯特利茨ào sī tè lì cíAusterlitz
O아제르바이잔阿塞拜疆ā sài bài jiāngAzerbaijan
O아이슬란드冰岛bīng dǎoIceland
O아이다호爱达荷ài dá héIdaho
O아이다호폴스爱达荷福尔斯ài dá hé fú ěr sīIdaho Falls
O아이오와艾奥瓦ài ào wǎIowa
O아일랜드爱尔兰ài ěr lánIreland
O아이리시해爱尔兰海ài ěr lán hǎiIrish Sea
O아이언스艾恩斯ài ēn sīIrons
O어빈欧文ōu wénIrvine
O아이보리코스트象牙海岸xiàng yá hǎi ànIvory Coast
O아조프해亚速海yà sù hǎiSea of Azov
O샤트 알 아랍 강阿拉伯河ā lā bó héShatt al-Arab
O아랍 에미리트 연방阿拉伯联合酋长国ā lā bó lián hé qiú zhǎng guóUnited Arab Emirates
O미국美国měi guóUnited States of America
O아메리카합종국美利坚合众国měi lì jiān hé zhòng guóUnited States of America

Practical Applications

KCP is used by some of the world’s major IT companies for a wide variety of applications, such as:

Machine translation

Electronic dictionaries

Morphological analysis

Geographical data for maps

Information retrieval

Input method editors (IME)

Named-entity recognition (NER)

Related Resources

KEP

Korean-English Place Names

Korean-English database of CJK and Western place names

KJP

Korean-Japanese Place Names

Korean-Japanese database of CJK and Western place names

CEP

Chinese-English Place Names

Chinese-English database of CJK and Western place names