Chinese-English Personal Names

Covers over two million entries

Chinese and non-Chinese names

Attributes such as name type and pinyin

Overview

CJKI’s Chinese-English Database of Personal Names (CEN) is the world’s largest Chinese-English database of Chinese, Japanese, Korean and Western personal names (consisting of surnames and given names), covering two million entries.

CEN includes various data fields such as readings in pinyin, zhuyin, English equivalents, frequency rankings, semantic classification codes, locale codes, and other useful information such as frequency statistics.

Chinese-English Personal Names

LocaleTypeSimplifiedPinyinTraditionalEnglish
CF万可wàn kě萬可Wanke
CG万台wàn tái萬臺Wantai
JF万叶wàn yè萬葉Maha
CG万司wàn sī萬司Wansi
JM万司wàn sī萬司Manji
CM万合wàn hé萬合Wanhe
CM万吉wàn jí萬吉Wanji
KG万吉wàn jí萬吉Mangil
JM万吉wàn jí萬吉Mankichi
CM万同wàn tóng萬同Wantong
CM万名wàn míng萬名Wanming
CM万后wàn hòu萬後Wanhou
CF万君wàn jūn萬君Wanjun
CF万吟wàn yín萬吟Wanyin
CF万含wàn hán萬含Wanhan
CG万听wàn tīng萬聽Wanting
CM万启wàn qǐ萬啟Wanqi
CM万吾wàn wú萬吾Wanwu
CM万呈wàn chéng萬呈Wancheng
CM万周wàn zhōu萬周Wanzhou
CM万和wàn hé萬和Wanhe
CG万咏wàn yǒng萬詠Wanyong
CF万品wàn pǐn萬品Wanpin
CG万哉wàn zāi萬哉Wanzai
CG万哙wàn kuài萬噲Wankuai
CM万哲wàn zhé萬哲Wanzhe
CM万唐wàn táng萬唐Wantang
CM万唤wàn huàn萬喚Wanhuan
CG万唯wàn wéi萬唯Wanwei
CM万啸wàn xiào萬嘯Wanxiao
CM万善wàn shàn萬善Wanshan
CF万喜wàn xǐ萬喜Wanxi
CG万嗣wàn sì萬嗣Wansi
CF万嘉wàn jiā萬嘉Wanjia
CM万四wàn sì萬四Wansi
CF万团wàn tuán萬團Wantuan
CF万园wàn yuán萬園Wanyuan
CM万围wàn wéi萬圍Wanwei
CM万国wàn guó萬國Wanguo
CG万图wàn tú萬圖Wantu
CG万圆wàn yuán萬圓Wanyuan
CM万土wàn tǔ萬土Wantu
CM万圣wàn shèng萬聖Wansheng
CM万地wàn dì萬地Wandi
CG万圻wàn qí萬圻Wanqi
CF万均wàn jūn萬均Wanjun
CM万坚wàn jiān萬堅Wanjian
CM万坡wàn pō萬坡Wanpo
CM万坤wàn kūn萬坤Wankun
CG万坦wàn tǎn萬坦Wantan
CF万坪wàn píng萬坪Wanping
CG万垒wàn lěi萬壘Wanlei
CM万垠wàn yín萬垠Wanyin
CM万垣wàn yuán萬垣Wanyuan
CM万埂wàn gěng萬埂Wangeng
CM万城wàn chéng萬城Wancheng
CG万埔wàn pǔ萬埔Wanpu
CM万域wàn yù萬域Wanyu
CM万培wàn péi萬培Wanpei
KG万基wàn jī萬基Mangi
CM万堂wàn táng萬堂Wantang
CM万堡wàn bǎo萬堡Wanbao
CM万塔wàn tǎ萬塔Wanta
CM万塘wàn táng萬塘Wantang
CM万塞wàn sāi萬塞Wansai
CM万增wàn zēng萬增Wanzeng
CM万墨wàn mò萬墨Wanmo
CM万壤wàn rǎng萬壤Wanrang
CM万士wàn shì萬士Wanshi
CG万壬wàn rén萬壬Wanren
CM万壮wàn zhuàng萬壯Wanzhuang
CG万备wàn bèi萬備Wanbei
CG万复wàn fù萬復Wanfu
CM万夏wàn xià萬夏Wanxia
CM万夕wàn xī萬夕Wanxi
CM万多wàn duō萬多Wanduo
CM万大wàn dà萬大Wanda
CM万天wàn tiān萬天Wantian
CM万太wàn tài萬太Wantai
JM万太郎wàn tài láng萬太郎Mantaro
CG万央wàn yāng萬央Wanyang
OS万奇尼wàn qíní萬奇尼Vancini
CG万奈wàn nài萬奈Wannai
CM万奉wàn fèng萬奉Wanfeng
CG万奋wàn fèn萬奮Wanfen
CM万奎wàn kuí萬奎Wankui
CG万奔wàn bēn萬奔Wanben
CG万奖wàn jiǎng萬獎Wanjiang
CM万奢wàn shē萬奢Wanshe
CG万奥wàn ào萬奧Wanao
CG万奭wàn shì萬奭Wanshi
CM万女wàn nǚ萬女Wannu
CF万好wàn hǎo萬好Wanhao
CF万如wàn rú萬如Wanru
CF万妍wàn yán萬妍Wanyan
CG万妙wàn miào萬妙Wanmiao
CF万妮wàn nī萬妮Wanni
CF万妹wàn mèi萬妹Wanmei
CM万始wàn shǐ萬始Wanshi
CF万姝wàn shū萬姝Wanshu
CM万姣wàn jiāo萬姣Wanjiao
CM万姬wàn jī萬姬Wanji
CM万姮wàn héng萬姮Wanheng
CG万姿wàn zī萬姿Wanzi
CM万威wàn wēi萬威Wanwei
CM万娅wàn yà萬婭Wanya
CF万娇wàn jiāo萬嬌Wanjiao
CF万娜wàn nà萬娜Wanna
CM万娣wàn dì萬娣Wandi
CF万娥wàn é萬娥Wane
CG万娴wàn xián萬嫻Wanxian
CF万婉wàn wǎn萬婉Wanwan
CG万婕wàn jié萬婕Wanjie
CF万婧wàn jìng萬婧Wanjing
CF万婷wàn tíng萬婷Wanting
CF万媚wàn mèi萬媚Wanmei
CG万媛wàn yuán萬媛Wanyuan
CF万嫣wàn yān萬嫣Wanyan
CM万嫩wàn nèn萬嫩Wannen
CM万子wàn zǐ萬子Wanzi
CM万孔wàn kǒng萬孔Wankong
CM万字wàn zì萬字Wanzi
CF万存wàn cún萬存Wancun
CM万孙wàn sūn萬孫Wansun
CM万孚wàn fú萬孚Wanfu
CM万孜wàn zī萬孜Wanzi
CM万孝wàn xiào萬孝Wanxiao
CF万孟wàn mèng萬孟Wanmeng
CM万季wàn jì萬季Wanji
CM万学wàn xué萬學Wanxue
CG万孺wàn rú萬孺Wanru
CF万宁wàn níng萬寧Wanning
CM万宇wàn yǔ萬宇Wanyu
CM万守wàn shǒu萬守Wanshou
KG万守wàn shǒu萬守Mansu
CM万宋wàn sòng萬宋Wansong
CM万宏wàn hóng萬宏Wanhong
CM万宗wàn zōng萬宗Wanzong
CM万官wàn guān萬官Wanguan
CM万宙wàn zhòu萬宙Wanzhou
CF万定wàn dìng萬定Wanding
CG万宛wàn wǎn萬宛Wanwan
CF万宜wàn yí萬宜Wanyi
CM万宝wàn bǎo萬寶Wanbao
CM万实wàn shí萬實Wanshi
CG万宠wàn chǒng萬寵Wanchong
CF万宣wàn xuān萬宣Wanxuan
CM万宪wàn xiàn萬憲Wanxian
CM万宴wàn yàn萬宴Wanyan
CM万家wàn jiā萬家Wanjia
CG万宸wàn chén萬宸Wanchen
CF万容wàn róng萬容Wanrong
CM万宽wàn kuān萬寬Wankuan
CM万宾wàn bīn萬賓Wanbin
CM万寄wàn jì萬寄Wanji
CM万寅wàn yín萬寅Wanyin
CM万密wàn mì萬密Wanmi
CM万富wàn fù萬富Wanfu
JM万富wàn fù萬富Kazutomi
CM万寒wàn hán萬寒Wanhan
CM万寘wàn zhì萬寘Wanzhi
CG万寸wàn cùn萬寸Wancun
CF万寿wàn shòu萬壽Wanshou
KG万寿wàn shòu萬壽Mansu
CG万将wàn jiàng萬將Wanjiang
CG万尉wàn wèi萬尉Wanwei
CM万尊wàn zūn萬尊Wanzun
CF万小wàn xiǎo萬小Wanxiao
CF万少wàn shào萬少Wanshao
CM万尔wàn ěr萬爾Waner
CM万尘wàn chén萬塵Wanchen
CM万尧wàn yáo萬堯Wanyao
CF万尹wàn yǐn萬尹Wanyin
OS万尼wàn ní萬尼Vanni
CM万局wàn jú萬局Wanju
CM万居wàn jū萬居Wanju
CF万屏wàn píng萬屏Wanping
CM万展wàn zhǎn萬展Wanzhan
CM万山wàn shān萬山Wanshan
CG万岐wàn qí萬岐Wanqi
CM万岗wàn gǎng萬崗Wangang
CM万岛wàn dǎo萬島Wandao
CG万岫wàn xiù萬岫Wanxiu
CM万岭wàn lǐng萬嶺Wanling
CF万岱wàn dài萬岱Wandai
CM万岳wàn yuè萬嶽Wanyue
CG万岸wàn àn萬岸Wanan
CG万峡wàn xiá萬峽Wanxia
CG万峦wàn luán萬巒Wanluan
CG万峨wàn é萬峨Wane
CM万峰wàn fēng萬峰Wanfeng
CM万峻wàn jùn萬峻Wanjun
CM万崇wàn chóng萬崇Wanchong
CM万崎wàn qí萬崎Wanqi
CG万崖wàn yá萬崖Wanya
CF万崧wàn sōng萬崧Wansong
CG万嵋wàn méi萬嵋Wanmei
CF万嵘wàn róng萬嶸Wanrong
CM万嵩wàn sōng萬嵩Wansong
CG万巍wàn wēi萬巍Wanwei

Practical Applications

CEN can be used in a variety of applications such as:

Machine translation

Electronic dictionaries

Morphological analysis

Information retrieval

Input method editors

Named-entity recognition

Related Resources

CNV

Chinese Personal Name Variants

Chinese personal names and their romanized variants

CJN

Chinese-Japanese Personal Names

Chinese-Japanese database of CJK and Western personal names

KCN

Korean-Chinese Personal Names

Korean-Chinese database of CJK and Western personal names