Chinese-English Place Names

Covers over 100,000 entries

Chinese and non-Chinese name types

Various data fields

Overview

CJKI’s Chinese-English Database of Place Names (CEP) is the world’s largest Chinese-English bidirectional database of place names, covering millions of entries in both Simplified and Traditional Chinese.

CEP includes various data fields such as readings in pinyin, zhuyin fuhao, English equivalents, frequency rankings, semantic classification codes, locale codes, and other useful information such as frequency statistics.

Chinese-English Place Names

Loc.SCPinyinTypeTCZhuyinEnglish
C东阳市dōng yáng shìO東陽市ㄉㄨㄥㄧㄤ ˊ ㄕ ˋDongyang City
C阿城ā chéngO阿城ㄚ-ㄔㄥˊAcheng
C爱辉ài huīO愛輝ㄞˋ-ㄏㄨㄟAihui
C阿克苏ā kè sūO阿克蘇ㄚ-ㄎㄜˋ-ㄙㄨAkesu
C阿克苏市ā kè sū shìO阿克蘇市ㄚ-ㄎㄜˋ-ㄙㄨ-ㄕˋAksu City
C阿克苏地区ā kè sū dì qūO阿克蘇地區ㄚ-ㄎㄜˋ-ㄙㄨ-ㄉㄧˋ-ㄑㄩAksu Region
C阿勒泰ā lè tàiO阿勒泰ㄚ-ㄌㄜˋ-ㄊㄞˋAltay
C阿勒泰地区ā lè tài dì qūO阿勒泰地區ㄚ-ㄌㄜˋ-ㄊㄞˋ-ㄉㄧˋ-ㄑㄩAltay Region
C阿拉善ā lā shànO阿拉善ㄚ-ㄌㄚ-ㄕㄢˋAlxa
C阿拉善盟ā lā shàn méngO阿拉善盟ㄚ-ㄌㄚ-ㄕㄢˋ-ㄇㄥˊAlxa League
C厦门xià ménO廈門ㄒㄧㄚˋ-ㄇㄣˊAmoi
C厦门市xià mén shìO廈門市ㄒㄧㄚˋ-ㄇㄣˊ-ㄕˋAmoi City
C庵埠ān bùO庵埠ㄢ-ㄅㄨˋAnbu
C安定路ān dìng lùO安定路ㄢ-ㄉㄧㄥˋ-ㄌㄨˋAndinglu
C安多ān duōO安多ㄢ-ㄉㄨㄛAnduo
C安化ān huàO安化ㄢ-ㄏㄨㄚˋAnhua
C安徽ān huīO安徽ㄢ-ㄏㄨㄟAnhui
C安徽省ān huī shěngO安徽省ㄢ-ㄏㄨㄟ-ㄕㄥˇAnhui Province
C安康ān kāngO安康ㄢ-ㄎㄤAnkang
C安康市ān kāng shìO安康市ㄢ-ㄎㄤ-ㄕˋAnkang City
C安康地区ān kāng dì qūO安康地區ㄢ-ㄎㄤ-ㄉㄧˋ-ㄑㄩAnkang Region
C安庆ān qìngO安慶ㄢ-ㄑㄧㄥˋAnqing
C安庆市ān qìng shìO安慶市ㄢ-ㄑㄧㄥˋ-ㄕˋAnqing City
C安丘ān qiūO安丘ㄢ-ㄑㄧㄡAnqiu
C安丘市ān qiū shìO安丘市ㄢ-ㄑㄧㄡ-ㄕˋAnqiu City
C鞍山ān shānO鞍山ㄢ-ㄕㄢAnshan
C鞍山市ān shān shìO鞍山市ㄢ-ㄕㄢ-ㄕˋAnshan City
C安顺ān shùnO安順ㄢ-ㄕㄨㄣˋAnshun
C安顺市ān shùn shìO安順市ㄢ-ㄕㄨㄣˋ-ㄕˋAnshun City
C安顺地区ān shùn dì qūO安順地區ㄢ-ㄕㄨㄣˋ-ㄉㄧˋ-ㄑㄩAnshun Region
C安溪ān xīO安溪ㄢ-ㄒㄧAnxi
C安西ān xīO安西ㄢ-ㄒㄧAnxi
C安乡ān xiāngO安鄉ㄢ-ㄒㄧㄤAnxiang
C安阳ān yángO安陽ㄢ-ㄧㄤˊAnyang
C安阳市ān yáng shìO安陽市ㄢ-ㄧㄤˊ-ㄕˋAnyang City
C安远ān yuǎnO安遠ㄢ-ㄩㄢˇAnyuan
C阿里地区ā lǐ dì qūO阿里地區ㄚ-ㄌㄧˇ-ㄉㄧˋ-ㄑㄩNgari Region
C围场wéi chǎngO圍場ㄨㄟˊ-ㄔㄤˇWeichang
C渭城wèi chéngO渭城ㄨㄟˋ-ㄔㄥˊWeicheng
C威海wēi hǎiO威海ㄨㄟ-ㄏㄞˇWeihai
C威海市wēi hǎi shìO威海市ㄨㄟ-ㄏㄞˇ-ㄕˋWeihai City
C渭南wèi nánO渭南ㄨㄟˋ-ㄋㄢˊWeinan
C渭南市wèi nán shìO渭南市ㄨㄟˋ-ㄋㄢˊ-ㄕˋWeinan City
C威远wēi yuǎnO威遠ㄨㄟ-ㄩㄢˇWeiyuan
C伊春yī chūnO伊春ㄧ-ㄔㄨㄣYichun
C伊春市yī chūn shìO伊春市ㄧ-ㄔㄨㄣ-ㄕˋYichun City
C依兰yī lánO依蘭ㄧ-ㄌㄢˊYilan
C伊犁yī líO伊犁ㄧ-ㄌㄧˊYili
C伊犁地区yī lí dì qūO伊犁地區ㄧ-ㄌㄧˊ-ㄉㄧˋ-ㄑㄩYilidiqu
J福冈fú gāngO福岡ㄈㄨ ˊ ㄍㄤFukuoka
J井口jǐng kǒuO井口ㄐㄧㄥˇ-ㄎㄡˇIguchi
J井草jǐng cǎoO井草ㄐㄧㄥˇ-ㄘㄠˇIgusa
J池部chí bùO池部ㄔˊ-ㄅㄨˋIkebe
J池田chí tiánO池田ㄔˊ-ㄊㄧㄢˊIkeda
J池户chí hùO池戶ㄔˊ-ㄏㄨˋIkedo
J池上chí shàngO池上ㄔˊ-ㄕㄤˋIkegami
J池川chí chuānO池川ㄔˊ-ㄔㄨㄢIkegawa
J池原chí yuánO池原ㄔˊ-ㄩㄢˊIkehara
J池端chí duānO池端ㄔˊ-ㄉㄨㄢIkehata
J壹岐yī qíO壹岐ㄧ-ㄑㄧˊIki
J生驹shēng jūO生駒ㄕㄥ-ㄐㄩIkoma
J生野shēng yěO生野ㄕㄥ-ㄧㄝˇIkuno
J生岛shēng dǎoO生島ㄕㄥ-ㄉㄠˇIkushima
J生田shēng tiánO生田ㄕㄥ-ㄊㄧㄢˊIkuta
J伊佐yī zuǒO伊佐ㄧ-ㄗㄨㄛˇIsa
J伊崎yī qíO伊崎ㄧ-ㄑㄧˊIsaki
J伊佐山yī zuǒ shānO伊佐山ㄧ-ㄗㄨㄛˇ-ㄕㄢIsayama
J石场shí chǎngO石場ㄕˊ-ㄔㄤˇIshiba
J石桥shí qiáoO石橋ㄕˊ-ㄑㄧㄠˊIshibashi
J石部shí bùO石部ㄕˊ-ㄅㄨˋIshibe
J石田shí tiánO石田ㄕˊ-ㄊㄧㄢˊIshida
J石垣shí yuánO石垣ㄕˊ-ㄩㄢˊIshigaki
J石上shí shàngO石上ㄕˊ-ㄕㄤˋIshigami
J石神shí shénO石神ㄕˊ-ㄕㄣˊIshigami
J石毛shí máoO石毛ㄕˊ-ㄇㄠˊIshige
J石下shí xiàO石下ㄕˊ-ㄒㄧㄚˋIshige
J石乡冈shí xiāng gāngO石鄉岡ㄕˊ-ㄒㄧㄤ-ㄍㄤIshigooka
J石黑shí hēiO石黑ㄕˊ-ㄏㄟIshiguro
J石滨shí bīnO石濱ㄕˊ-ㄅㄧㄣIshihama
J石原shí yuánO石原ㄕˊ-ㄩㄢˊIshihara
J石井shí jǐngO石井ㄕˊ-ㄐㄧㄥˇIshii
J石岛shí dǎoO石島ㄕˊ-ㄉㄠˇIshijima
J石川shí chuānO石川ㄕˊ-ㄔㄨㄢIshikawa
J石仓shí cāngO石倉ㄕˊ-ㄘㄤIshikura
J石锅shí guōO石鍋ㄕˊ-ㄍㄨㄛIshinabe
J石野shí yěO石野ㄕˊ-ㄧㄝˇIshino
J石冈shí gāngO石岡ㄕˊ-ㄍㄤIshioka
J石曾根shí zēng gēnO石曾根ㄕˊ-ㄗㄥ-ㄍㄣIshisone
J石坂shí bǎnO石坂ㄕˊ-ㄅㄢˇIshizaka
J石崎shí qíO石崎ㄕˊ-ㄑㄧˊIshizaki
J石泽shí zéO石澤ㄕˊ-ㄗㄜˊIshizawa
J石津shí jīnO石津ㄕˊ-ㄐㄧㄣIshizu
J石冢shí zhǒngO石塚ㄕˊ-ㄓㄨㄥˇIshizuka
J伊泽yī zéO伊澤ㄧ-ㄗㄜˊIzawa
K加北面jiā běi miànO加北面ㄐㄧㄚ-ㄅㄟˇ-ㄇㄧㄢˋGabuk-myeon
K伽泉面jiā quán miànO伽泉面ㄐㄧㄚ-ㄑㄩㄢˊ-ㄇㄧㄢˋGacheon-myeon
K加德面jiā dé miànO加德面ㄐㄧㄚ-ㄉㄜˊ-ㄇㄧㄢˋGadeok-myeon
K加音丁洞jiā yīn dīng dòngO加音丁洞ㄐㄧㄚ-ㄧㄣ-ㄉㄧㄥ-ㄉㄨㄥˋGaeumjeong-dong
K佳音面jiā yīn miànO佳音面ㄐㄧㄚ-ㄧㄣ-ㄇㄧㄢˋGaeum-myeon
K加恩邑jiā ēn yìO加恩邑ㄐㄧㄚ-ㄣ-ㄧˋGaeun-Eup
K驾谷洞jià gǔ dòngO駕谷洞ㄐㄧㄚˋ-ㄍㄨˇ-ㄉㄨㄥˋGagok-dong
K驾鹤洞jià hè dòngO駕鶴洞ㄐㄧㄚˋ-ㄏㄜˋ-ㄉㄨㄥˋGahak-dong
K可兴洞kě xīng dòngO可興洞ㄎㄜˇ-ㄒㄧㄥ-ㄉㄨㄥˋGaheung-dong
K嘉会洞jiā huì dòngO嘉會洞ㄐㄧㄚ-ㄏㄨㄟˋ-ㄉㄨㄥˋGahoe-dong
K佳会面jiā huì miànO佳會面ㄐㄧㄚ-ㄏㄨㄟˋ-ㄇㄧㄢˋGahoe-myeon
K佳才洞jiā cái dòngO佳才洞ㄐㄧㄚ-ㄘㄞˊ-ㄉㄨㄥˋGajae-dong
K柯亭洞kē tíng dòngO柯亭洞ㄎㄜ-ㄊㄧㄥˊ-ㄉㄨㄥˋGajeong-dong
K加佐洞jiā zuǒ dòngO加佐洞ㄐㄧㄚ-ㄗㄨㄛˇ-ㄉㄨㄥˋGajwa-dong
K角北面jiǎo běi miànO角北面ㄐㄧㄠˇ-ㄅㄟˇ-ㄇㄧㄢˋGakbuk-myeon
K角山洞jiǎo shān dòngO角山洞ㄐㄧㄠˇ-ㄕㄢ-ㄉㄨㄥˋGaksan-dong
K葛峙洞gé zhì dòngO葛峙洞ㄍㄜˊ-ㄓˋ-ㄉㄨㄥˋGalchi-dong
K葛公洞gé gōng dòngO葛公洞ㄍㄜˊ-ㄍㄨㄥ-ㄉㄨㄥˋGalgong-dong
K葛岘洞gé xiàn dòngO葛峴洞ㄍㄜˊ-ㄒㄧㄢˋ-ㄉㄨㄥˋGalhyeon-dong
K葛田洞gé tián dòngO葛田洞ㄍㄜˊ-ㄊㄧㄢˊ-ㄉㄨㄥˋGaljeon-dong
K葛梅洞gé méi dòngO葛梅洞ㄍㄜˊ-ㄇㄟˊ-ㄉㄨㄥˋGalmae-dong
K葛末邑gé mò yìO葛末邑ㄍㄜˊ-ㄇㄛˋ-ㄧˋGalmal-Eup
K葛山洞gé shān dòngO葛山洞ㄍㄜˊ-ㄕㄢ-ㄉㄨㄥˋGalsan-dong
K葛月洞gé yuè dòngO葛月洞ㄍㄜˊ-ㄩㄝˋ-ㄉㄨㄥˋGalwol-dong
K甘谷面gān gǔ miànO甘谷面ㄍㄢ-ㄍㄨˇ-ㄇㄧㄢˋGamgok-myeon
K戡蛮洞kān mán dòngO戡蠻洞ㄎㄢ-ㄇㄢˊ-ㄉㄨㄥˋGamman-dong
K甘勿面gān wù miànO甘勿面ㄍㄢ-ㄨˋ-ㄇㄧㄢˋGammul-myeon
K加南面jiā nán miànO加南面ㄐㄧㄚ-ㄋㄢˊ-ㄇㄧㄢˋGanam-myeon
K看东面kàn dōng miànO看東面ㄎㄢˋ-ㄉㄨㄥ-ㄇㄧㄢˋGandong-myeon
K杆城邑gān chéng yìO桿城邑ㄍㄢ-ㄔㄥˊ-ㄧˋGanseong-Eup
K架浦洞jià pǔ dòngO架浦洞ㄐㄧㄚˋ-ㄆㄨˇ-ㄉㄨㄥˋGapo-dong
K可乐洞kě lè dòngO可樂洞ㄎㄜˇ-ㄌㄜˋ-ㄉㄨㄥˋGarak-dong
K加山洞jiā shān dòngO加山洞ㄐㄧㄚ-ㄕㄢ-ㄉㄨㄥˋGasan-dong
K加山面jiā shān miànO加山面ㄐㄧㄚ-ㄕㄢ-ㄇㄧㄢˋGasan-myeon
K佳水洞jiā shuǐ dòngO佳水洞ㄐㄧㄚ-ㄕㄨㄟˇ-ㄉㄨㄥˋGasu-dong
K加云洞jiā yún dòngO加雲洞ㄐㄧㄚ-ㄩㄣˊ-ㄉㄨㄥˋGaun-dong
K伽倻洞jiā yē dòngO伽倻洞ㄐㄧㄚ-ㄧㄝ-ㄉㄨㄥˋGaya-dong
K可也谷面kě yě gǔ miànO可也谷面ㄎㄜˇ-ㄧㄝˇ-ㄍㄨˇ-ㄇㄧㄢˋGayagok-myeon
K伽倻面jiā yē miànO伽倻面ㄐㄧㄚ-ㄧㄝ-ㄇㄧㄢˋGaya-myeon
K加阳洞jiā yáng dòngO加陽洞ㄐㄧㄚ-ㄧㄤˊ-ㄉㄨㄥˋGayang-dong
O阿鲁巴ā lǔ bāL阿盧巴ㄚㄌㄨ ˊ ㄅㄚAruba
O阿塞拜疆ā sāi bài jiāngL亞塞拜然ㄧㄚ ˋ ㄙㄜ ˋ ㄅㄞ ˋ ㄖㄢ ˊAzerbaijan
O巴西利亚bā xī lì yàO巴西利亞ㄅㄚㄒㄧㄌㄧ ˋ ㄧㄚ ˋBrasilia
O加拉加斯jiā lā jiā sīL卡拉卡斯ㄎㄚ ˇ ㄌㄚㄎㄚ ˇ ㄙCaracas
O开罗kāi luóO開羅ㄎㄞㄌㄨㄛ ˊCairo
O乍得zhà déL查德ㄔㄚ ˊ ㄉㄜ ˊChad
O乔治亚qiáo zhì yàO喬治亞ㄑㄧㄠ ˊ ㄓ ˋ ㄧㄚ ˋGeorgia
O几内亚jǐ nèi yàO幾內亞ㄐㄧ ˇ ㄋㄟ ˋ ㄧㄚ ˋGuinea
O亚琛yà chēnO亞琛ㄧㄚˋ-ㄔㄣAachen
O阿克拉ā kè lāO阿克拉ㄚ-ㄎㄜˋ-ㄌㄚAccra
O亚的斯亚贝巴yà dì sī yà bèi bāO亞的斯亞貝巴ㄧㄚˋ-ㄉㄧˋ-ㄙ-ㄧㄚˋ-ㄅㄟˋ-ㄅㄚAddis Ababa
O阿瓜斯卡连特斯ā guā sī kǎ lián tè sīO阿瓜斯卡連特斯ㄚ-ㄍㄨㄚ-ㄙ-ㄎㄚˇ-ㄌㄧㄢˊ-ㄊㄜˋ-ㄙAguascalientes
O艾哈迈达巴德ài hā mài dá bā déO艾哈邁達巴德ㄞˋ-ㄏㄚ-ㄇㄞˋ-ㄉㄚˊ-ㄅㄚ-ㄉㄜˊAhmadabad
O阿雅克肖ā yǎ kè xiāoO阿雅克肖ㄚ-ㄧㄚˇ-ㄎㄜˋ-ㄒㄧㄠAjaccio
O阿克伦ā kè lúnO阿克倫ㄚ-ㄎㄜˋ-ㄌㄨㄣˊAkron
O亚拉巴马yà lā bā mǎO亞拉巴馬ㄧㄚˋ-ㄌㄚ-ㄅㄚ-ㄇㄚˇAlabama
O阿拉梅达ā lā méi dáO阿拉梅達ㄚ-ㄌㄚ-ㄇㄟˊ-ㄉㄚˊAlameda
O阿拉斯加ā lā sī jiāO阿拉斯加ㄚ-ㄌㄚ-ㄙ-ㄐㄧㄚAlaska
O阿尔巴尼亚ā ěr bā ní yàO阿爾巴尼亞ㄚ-ㄦˇ-ㄅㄚ-ㄋㄧˊ-ㄧㄚˋAlbania
O奥尔巴尼ào ěr bā níO奧爾巴尼ㄠˋ-ㄦˇ-ㄅㄚ-ㄋㄧˊAlbany
O艾伯特维尔ài bó tè wéi ěrO艾伯特維爾ㄞˋ-ㄅㄛˊ-ㄊㄜˋ-ㄨㄟˊ-ㄦˇAlbertville
O阿尔伯克基ā ěr bó kè jīO阿爾伯克基ㄚ-ㄦˇ-ㄅㄛˊ-ㄎㄜˋ-ㄐㄧAlbuquerque
O阿尔赫西拉斯ā ěr hè xī lā sīO阿爾赫西拉斯ㄚ-ㄦˇ-ㄏㄜˋ-ㄒㄧ-ㄌㄚ-ㄙAlgeciras
O阿尔及利亚ā ěr jí lì yàO阿爾及利亞ㄚ-ㄦˇ-ㄐㄧˊ-ㄌㄧˋ-ㄧㄚˋAlgeria
O阿尔及尔ā ěr jí ěrO阿爾及爾ㄚ-ㄦˇ-ㄐㄧˊ-ㄦˇAlgiers
O艾丽斯斯普林斯ài lì sī sī pǔ lín sīO艾麗斯斯普林斯ㄞˋ-ㄌㄧˋ-ㄙ-ㄙ-ㄆㄨˇ-ㄌㄧㄣˊ-ㄙAlice Springs
O安拉ān lāO安拉ㄢ-ㄌㄚAllah
O阿尔塔米拉ā ěr tǎ mǐ lāO阿爾塔米拉ㄚ-ㄦˇ-ㄊㄚˇ-ㄇㄧˇ-ㄌㄚAltamira
O阿梅利亚ā méi lì yàO阿梅利亞ㄚ-ㄇㄟˊ-ㄌㄧˋ-ㄧㄚˋAmelia
O阿姆利则ā mǔ lì zéO阿姆利則ㄚ-ㄇㄨˇ-ㄌㄧˋ-ㄗㄜˊAmritsar
O阿拉伯海ā lā bó hǎiO阿拉伯海ㄚ-ㄌㄚ-ㄅㄛˊ-ㄏㄞˇArabian Sea
O阿拉德ā lā déO阿拉德ㄚ-ㄌㄚ-ㄉㄜˊArad
O阿拉弗拉海ā lā fú lā hǎiO阿拉弗拉海ㄚ-ㄌㄚ-ㄈㄨˊ-ㄌㄚ-ㄏㄞˇArafura Sea
O咸海xián hǎiO鹹海ㄒㄧㄢˊ-ㄏㄞˇAral Sea
O阿登高原ā dēng gāo yuánO阿登高原ㄚ-ㄉㄥ-ㄍㄠ-ㄩㄢˊArdennes
O阿根廷ā gēn tíngO阿根廷ㄚ-ㄍㄣ-ㄊㄧㄥˊArgentina
O阿里佐纳ā lǐ zuǒ nàO阿里佐納ㄚ-ㄌㄧˇ-ㄗㄨㄛˇ-ㄋㄚˋArizona
O阿里索纳ā lǐ suǒ nàO阿里索納ㄚ-ㄌㄧˇ-ㄙㄨㄛˇ-ㄋㄚˋArizona
O阿肯色ā kěn sèO阿肯色ㄚ-ㄎㄣˇ-ㄙㄜˋArkansas
O阿肯色城ā kěn sè chéngO阿肯色城ㄚ-ㄎㄣˇ-ㄙㄜˋ-ㄔㄥˊArkansas City
O阿纳姆地ā nà mǔ dìO阿納姆地ㄚ-ㄋㄚˋ-ㄇㄨˇ-ㄉㄧˋArnhem Land
O阿什克罗夫特ā shí kè luó fū tèO阿什克羅夫特ㄚ-ㄕˊ-ㄎㄜˋ-ㄌㄨㄛˊ-ㄈㄨ-ㄊㄜˋAshcroft
O阿什哈巴德ā shí hā bā déO阿什哈巴德ㄚ-ㄕˊ-ㄏㄚ-ㄅㄚ-ㄉㄜˊAshkhabad
O阿西亚ā xī yàO阿西亞ㄚ-ㄒㄧ-ㄧㄚˋAsia
O阿斯马拉ā sī mǎ lāO阿斯馬拉ㄚ-ㄙ-ㄇㄚˇ-ㄌㄚAsmara
O阿斯塔纳ā sī tǎ nàO阿斯塔納ㄚ-ㄙ-ㄊㄚˇ-ㄋㄚˋAstana
O阿斯特拉罕ā sī tè lā hǎnO阿斯特拉罕ㄚ-ㄙ-ㄊㄜˋ-ㄌㄚ-ㄏㄢˇAstrakhan
O阿斯图里亚斯ā sī tú lǐ yà sīO阿斯圖里亞斯ㄚ-ㄙ-ㄊㄨˊ-ㄌㄧˇ-ㄧㄚˋ-ㄙAsturias
O亚松森yà sōng sēnO亞松森ㄧㄚˋ-ㄙㄨㄥ-ㄙㄣAsuncion
O阿萨巴斯卡ā sà bā sī kǎO阿薩巴斯卡ㄚ-ㄙㄚˋ-ㄅㄚ-ㄙ-ㄎㄚˇAthabasca
O雅典yǎ diǎnO雅典ㄧㄚˇ-ㄉㄧㄢˇAthens
O奥斯特利茨ào sī tè lì cíO奧斯特利茨ㄠˋ-ㄙ-ㄊㄜˋ-ㄌㄧˋ-ㄘˊAusterlitz
O冰岛bīng dǎoO冰島ㄅㄧㄥ-ㄉㄠˇIceland
O爱达荷ài dá héO愛達荷ㄞˋ-ㄉㄚˊ-ㄏㄜˊIdaho
O爱达荷福尔斯ài dá hé fú ěr sīO愛達荷福爾斯ㄞˋ-ㄉㄚˊ-ㄏㄜˊ-ㄈㄨˊ-ㄦˇ-ㄙIdaho Falls
O艾奥瓦ài ào wǎO艾奧瓦ㄞˋ-ㄠˋ-ㄨㄚˇIowa
O爱尔兰ài ěr lánO愛爾蘭ㄞˋ-ㄦˇ-ㄌㄢˊIreland
O爱尔兰海ài ěr lán hǎiO愛爾蘭海ㄞˋ-ㄦˇ-ㄌㄢˊ-ㄏㄞˇIrish Sea
O艾恩斯ài ēn sīO艾恩斯ㄞˋ-ㄣ-ㄙIrons
O欧文ōu wénO歐文ㄡ-ㄨㄣˊIrvine
O象牙海岸xiàng yá hǎi ànO象牙海岸ㄒㄧㄤˋ-ㄧㄚˊ-ㄏㄞˇ-ㄢˋIvory Coast
O亚速海yà sù hǎiO亞速海ㄧㄚˋ-ㄙㄨˋ-ㄏㄞˇSea of Azov
O阿拉伯河ā lā bó héO阿拉伯河ㄚ-ㄌㄚ-ㄅㄛˊ-ㄏㄜˊShatt al-Arab
O阿拉伯联合酋长国ā lā bó lián hé qiú zhǎng guóO阿拉伯聯合酋長國ㄚ-ㄌㄚ-ㄅㄛˊ-ㄌㄧㄢˊ-ㄏㄜˊ-ㄑㄧㄡˊ-ㄓㄤˇ-ㄍㄨㄛˊUnited Arab Emirates
O美国měi guóO美國ㄇㄟˇ-ㄍㄨㄛˊUnited States of America
O美利坚合众国měi lì jiān hé zhòng guóO美利堅合眾國ㄇㄟˇ-ㄌㄧˋ-ㄐㄧㄢ-ㄏㄜˊ-ㄓㄨㄥˋ-ㄍㄨㄛˊUnited States of America

Practical Applications

CEP is useful in a variety of applications, such as:

Machine translation

Electronic dictionaries

Morphological analysis

Geographical data for maps

Information retrieval

Input method editors

Named-entity recognition

Related Resources

CEN

Chinese-Japanese Place Names

Chinese-Japanese database of CJK and Western place names

CNV

Korean-Chinese Place Names

Korean-Chinese database of CJK and Western place names

KCN

Korean-English Place Names

Korean-English database of CJK and Western place names