Chinese Hanyu Pinyin Database

Chinese Hanyu Pinyin Database

Covers over 600,000 entries

Accurate alternative pinyin

Close attention to neutral tone

Overview

The CJKI Chinese Hanyu Pinyin Database (CHD) is a comprehensive lexical resource covering over 600,000 entries of general vocabulary, technical terms, and proper nouns. In addition to its extensive coverage and high level of accuracy, the following special features help distinguish this resource as one of the most complete and accurate pinyin databases available for licensing today:

Main Features

Type and part-of-speech codes

Explicit codes indicate whether the headword is a technical term, personal name, general vocabulary, etc., as well as POS codes.

Attention to complements

Neutralized pinyin for complements, as in 看起来 kànqilai, versus the full tone in ordinary usage, as in 起来 qǐlai.

Polyphone coverage

Covers all polyphones, such as 东西 dōngxī ‘east-west’ versus 东西 dōngxi ‘thing’.

Classical Pinyin coverage

Covers classical pinyin, and distinguishes pinyin based on meaning whether the word is read in the classical pronunciation as opposed to the modern one.

Attention to neutral tone

Neutral tones based on the actual usage, such as the tone for 生 in 学生 xuésheng versus in 大学生 dàxuéshēng.

Alternative pinyin

Neutral tone with alternatives, such as 因为 yīnwei versus yīnwèi.

This document outlines the special features listed above, with illustrative examples.

Chinese Hanyu Pinyin Database

TypeChinesePinyinPOS
GV
GWE
GN/A
GM
GM
G咔吧kābāU
G喀吧kābāU
G咖哔丁kābìdīngN
P喀布尔kābùěrNP
G咔嚓kāchāM
G喀喳kāchāU
G喀嚓kāchāM
G喀哒kādāU
G咔哒kādāM
G喀尔巴阡山kāěrbāqiānshānN
G喀尔喀蒙古kāěrkāměnggǔN
G喀尔文教派kāěrwénjiàopàiN
G咖啡kāfēiN
G咖啡杯kāfēibēiU
G咖啡匙kāfēichíU
G咖啡醇kāfēichúnU
G咖啡店kāfēidiànN
G咖啡豆kāfēidòuU
G咖啡豆研磨机kāfēidòuyánmójīU
G咖啡糕kāfēigāoU
G咖啡馆kāfēiguǎnN
G咖啡果小蠹kāfēiguǒxiǎodùU
G咖啡壶kāfēihúN
G咖啡虎天牛kāfēihǔtiānniún
G咖啡碱kāfēijiǎnN
G咖啡碱中毒kāfēijiǎnzhòngdúU
G咖啡精kāfēijīngN
G咖啡具kāfēijùU
G咖啡面包卷kāfēimiànbāojuǎnU
G咖啡磨碎机kāfēimósuìjīn
G咖啡磨kāfēimòU
G咖啡牛奶斑kāfēiniúnǎibānU
G咖啡色kāfēisèN
G咖啡室kāfēishìU
G咖啡树kāfēishùU
G咖啡酸kāfēisuānU
G咖啡糖kāfēitángN
G咖啡厅kāfēitīngU
G咖啡屋kāfēiwūU
G咖啡咸kāfēixiánU
G咖啡锈病kāfēixiùbìngn
G咖啡因kāfēiyīnN
G咖啡因苯酚盐kāfēiyīnběnfēnyánU
G咖啡因中毒kāfēiyīnzhòngdúU
G咖啡枝小蠹kāfēizhīxiǎodùU
G咖啡桌kāfēizhuōn
G咖啡座kāfēizuòN
G喀喀kākāA
G喀喀kākāM
P喀喇昆仑山kālākūnlúnshānNP
P喀拉拉邦kālālābāngNP
P喀喇沁旗kālāqìnqíNP
P喀喇沁左翼kālāqìnzuǒyìNP
G喀啦声kālāshēngN
G喀拉氏定理kālāshìdìnglǐn
G喀喇音kālāyīnU
P喀里多尼亚kālǐduōníyàNP
G喀呖声kālìshēngn
G喀呖噪声电压kālìzàoshēngdiànyān
G咖伦明kālúnmíngU
G咖马拉kāmǎlān
P喀麦隆kāmàilóngNP
P喀麦隆共和国kāmàilónggònghéguóNP
G喀诺条纹kānuòtiáowénn
G喀秋莎kāqiūshāU
N喀山kāshānNP
P喀什kāshíNP
P喀什地区kāshídìqūNP
P喀什噶尔kāshígáěrNP
P喀什米尔kāshímǐěrNP
P喀什市kāshíshìNP
G喀氏半边莲kāshìbànbiānliánn
G喀斯喀特山脉kāsīkātèshānmàin
G喀斯特kāsītèN
G喀斯特地段kāsītèdìduànn
G喀斯特地形kāsītèdìxíngN
G喀斯特湖kāsītèhúU
G喀斯特景观kāsītèjǐngguānU
G喀痰kātánU
G咖陶导数kātáodǎoshùn
G喀土木kātǔmùU
P喀土穆kātǔmùNP
G喀血kāxiěV
G喀音kāyīnn
GWE
GV
GNM
GN
GN
GWE
GV
GN/A
N卡埃皮奥kǎāipíàoNP
N卡埃塔诺kǎāitǎnuòNP
N卡安kǎānNP
C卡安有限公司kǎānyǒuxiàngōngsīNP
NP卡昂kǎángNP
G卡巴裆kǎbadāngU
G卡巴氮kǎbādànn
G卡巴迪kǎbādíN
G卡巴呋喃kǎbāfūnánn
G卡巴肼kǎbājǐngn
G卡巴可kǎbākěN
G卡巴克络kǎbākèluòU
G卡巴粒kǎbālìU
G卡巴麦特kǎbāmàitèU
N卡巴纳kǎbānàNP
G卡巴纳斯因子kǎbānàsīyīnzǐn
N卡巴内尔kǎbānèiěrNP
G卡巴胂kǎbāshènN
N卡巴特kǎbātèNP
G卡巴特无孔碳kǎbātèwúkǒngtànn
G卡巴腙kǎbāzōngn
G卡柏木二醇kǎbǎimùèrchúnU
G卡宝品红kǎbǎopǐnhóngn
G卡抱卡因kǎbàokǎyīnn
N卡贝尔kǎbèiěrNP
G卡泵kǎbèngn
G卡比玻角kǎbǐbōjiǎoU
G卡比玻理论kǎbǐbōlǐlùnn
N卡比拉kǎbǐlāNP
N卡比施kǎbǐshīNP
G卡必醇kǎbìchúnn
G卡宾kǎbīnU
G卡宾枪kǎbīnqiāngN
N卡波格罗西kǎbōgéluóxīNP
G卡波卡因kǎbōkǎyīnn
N卡波隆戈kǎbōlónggēNP
G卡波麻kǎbōmáU
N卡波内kǎbōnèiNP
N卡波尼kǎbōníNP
N卡波特kǎbōtèNP
N卡波维奇kǎbōwéiqíNP
G卡波西肉瘤kǎbōxīròuliún
G卡波西氏肉瘤kǎbōxīshìròuliúN
N卡伯特kǎbótèNP
N卡布拉尔kǎbùlāěrNP
N卡布雷拉kǎbùléilāNP
N卡布里洛kǎbùlǐluòNP
N卡布罗尔kǎbùluóěrNP
G咔嚓咔嚓kāchākāchāE
N卡岑巴赫kǎcénbāhèNP
G卡车kǎchēN
G卡车交货价格kǎchējiāohuòjiàgéU
G卡车上交货kǎchēshàngjiāohuòU
G卡车式平地机kǎchēshìpíngdìjīn
G卡车司机kǎchēsījīU
G卡车拖吊机kǎchētuōdiàojīU
G卡齿kǎchǐn
G卡尺kǎchǐN
N卡茨kǎcíNP
N卡茨曼kǎcímànNP
G卡茨-穆迪代数kǎcímùdídàishùn
G卡嗒声kǎdashēngn
P卡达kǎdáNP
N卡达姆kǎdámǔNP
G卡达萘kǎdánàin
N卡达诺kǎdánuòNP
G卡达烯kǎdáxīn
G卡带kǎdàiN
G卡氮芥kǎdànjièn
N卡德kǎdéNP
N卡德伯里kǎdébólǐNP
N卡德尔kǎdéěrNP
N卡德罗夫kǎdéluófūNP
N卡德曼kǎdémànNP
N卡德纳kǎdénàNP
N卡德纳尔kǎdénàěrNP
N卡德纳斯kǎdénàsīNP
N卡德施kǎdéshīNP
C卡德特克公司kǎdétèkègōngsīNP
N卡德韦尔kǎdéwéiěrNP
N卡德维拉kǎdéwéilāNP
N卡德沃思kǎdéwòsīNP
N卡登kǎdēngNP
N卡迪kǎdíNP
N卡迪夫kǎdífūNP
P卡迪拉克kǎdílākèNP
N卡迪纳kǎdínàNP
N卡迪纳尔kǎdínàěrNP
N卡蒂埃kǎdìāiNP
N卡蒂利纳kǎdìlìnàNP
G卡地姆碘kǎdìmǔdiǎnU
N卡蒂纳kǎdìnàNP
C卡地纳健康kǎdìnàjiànkāngNP
N卡蒂尼kǎdìníNP
G卡点kǎdiǎnn
G卡迭kǎdiéU
G卡钉kǎdīngn
N卡丁kǎdīngNP
G卡丁车kǎdīngchēn
N卡杜kǎdùNP
N卡杜达尔kǎdùdáěrNP
N卡杜夫kǎdùfūNP
N卡敦kǎdūnNP

Practical Applications

CHD can be used in a variety of applications, such as:

Input method editors

Transcription systems

Pedagogical applications

Text-to-speech

Reference Documents

Related Resources

JLD

Chinese Phonetic Database

Phonemic transcriptions showing differences between PRC and Taiwan

KLD

Yue Phonetic Database

Phonemic transcriptions of Cantonese (Yue) vocabulary in jyutping

CHD

Chinese Lexical Database

Monolingual general vocabulary for NLP applications