Korean Phonetic Database

Accurate IPA phonetic transcriptions

Useful for speech technology (esp. TTS)

Grammatical attributes such as POS codes

Overview

CJKI’s Korean Phonetic Database (KPD) provides IPA phonetic transcriptions that accurately indicate how Korean words are pronounced in actual speech. Each of the over 120,000 entries is accompanied by various phonological and grammatical attributes. The transcriptions accurately indicating the complex phonetic changes occurring as a result of pachim, in both romanized and IPA transcriptions.

Korean Phonetic Database

KoreanTypePOSNo.MOEIPA
후자NNP1hu-chaɸudʑɐ
후자GNC2hu-chaɸudʑɐ
후작GNC1hu-chakɸudʑɐk̚
후작GNC2hu-chakɸudʑɐk̚
후장GNC0hu-changɸudʑɐŋ
후장GNC0hu-changɸudʑɐŋ
후지GNC0hu-chiɸudʑi
후진GNP1hu-chinɸudʑin
후진GNC2hu-chinɸudʑin
후진GNC2hu-chinɸudʑin
후진하다GVX0hu-chin-ha-taɸudʑinɦɐdɐ
후조GNC0hu-choɸudʑo̞
후족GN0hu-chokɸudʑo̞k̚
후정GNC0hu-cho~ngɸudʑʌŋ
후주NNP1hu-chuɸudʑu
후주GNC2hu-chuɸudʑu
후주곡GN0hu-chu-kokɸudʑuɡo̞k̚
후줄근하다GAX0hu-chul-ku~n-ha-taɸudʑuɭɡɯnɦɐdɐ
후줄근히GD0hu-chul-ku~n-hiɸudʑuɭɡɯnɦi
후중NNP1hu-chungɸudʑuŋ
후중GN2hu-chungɸudʑuŋ
후에NNP0hu-eɸue
후에PNP0hu-eɸue
후하다GAX0hu-ha-taɸuɦɐdɐ
후해Gu0hu-haeɸuɦɛ̝
후해지다GV0hu-hae-chi-taɸuɦɛ̝dʑidɐ
후행GN0hu-haengɸuɦɛ̝ŋ
후학GNC0hu-hakɸuɦɐk̚
후항GNC0hu-hangɸuɦɐŋ
후히GD0hu-hiɸuɦi
후회GNC0hu-hoeɸuɦwe
후회하다GVX0hu-hoe-ha-taɸuɦweɦɐdɐ
후회막급GNC0hu-hoe-mak-ku~pɸuɦwemɐk̚k͈ɯp̚
후회되다GV0hu-hoe-toe-taɸuɦwedwedɐ
후후GD0hu-huɸuɦu
후후거리다GV0hu-hu-ko~-ri-taɸuɦuɡʌɾidɐ
후후년GNC0hu-hu-nyo~nɸuɦuɲʌn
후훗NNP0hu-husɸuɦut̚
후흐NNP0hu-hu~ɸuɦɯ
후환GNC0hu-hwanɸuɦwɐn
후형NNP0hu-hyo~ngɸuçʌŋ
후형질GNC0hu-hyo~ng-chilɸuçʌŋdʑiɭ
후일GNC0hu-ilɸuiɭ
후임GNC0hu-imɸuim
후인GNC0hu-inɸuin
후크GNC0hu-k'u~ɸukʰɯ
후가GNC0hu-kaɸuɡɐ
후가하다GVX0hu-ka-ha-taɸuɡɐɦɐdɐ
후각GNC1hu-kakɸuɡɐk̚
후각GNC2hu-kakɸuɡɐk̚
후각하다GVX0hu-kak-ha-taɸuɡɐkkʰɐdɐ
후감GNC0hu-kamɸuɡɐm
후갑판GN0hu-kap-p'anɸuɡɐp̚pʰɐn
후기GNC0hu-kiɸuɡi
후기GNC0hu-kiɸuɡi
후기하다GVX0hu-ki-ha-taɸuɡiɦɐdɐ
후기되다GV0hu-ki-toe-taɸuɡidwedɐ
후끈GD0hu-kku~nɸuk͈ɯn
후끈후끈GD0hu-kku~n-hu-kku~nɸuk͈ɯnɦuk͈ɯn
후끈거리다GV0hu-kku~n-ko~-ri-taɸuk͈ɯnɡʌɾidɐ
후끈달다GVX0hu-kku~n-tal-taɸuk͈ɯndɐɭdɐ
후고NNP1hu-koɸuɡo̞
후고GNC2hu-koɸuɡo̞
후고하다GVX0hu-ko-ha-taɸuɡo̞ɦɐdɐ
후골GNC0hu-kolɸuɡo̞ɭ
후곤NNP0hu-konɸuɡo̞n
후걸이GNC0hu-ko~l-iɸuɡʌɭi
후굴GN0hu-kulɸuɡuɭ
후군GNC0hu-kunɸuɡun
후궁GNC0hu-kungɸuɡuŋ
후금NNP0hu-ku~mɸuɡɯm
후근NNP0hu-ku~nɸuɡɯn
후과Gu0hu-kwaɸuɡwɐ
후관GNC0hu-kwanɸuɡwɐn
후광GNC0hu-kwangɸuɡwɐŋ
후계GNC0hu-kyeɸuɡje
후계자GNC0hu-kye-chaɸuɡjedʑɐ
후계하다GVX0hu-kye-ha-taɸuɡjeɦɐdɐ
후계되다GV0hu-kye-toe-taɸuɡjedwedɐ
후견GNC0hu-kyo~nɸuɡjʌn
후만NNP0hu-manɸumɐn
후망GNC0hu-mangɸumɐŋ
후미GNC0hu-miɸumi
후미지다GV0hu-mi-chi-taɸumidʑidɐ
후민NNP0hu-minɸumin
후머리GNC0hu-mo~-riɸumʌɾi
후무리다GV0hu-mu-ri-taɸumuɾidɐ
후물후물GD0hu-mul-hu-mulɸumuɾɦumuɭ
후물거리다GV0hu-mul-ko~-ri-taɸumuɭɡʌɾidɐ
후물림GNC0hu-mul-rimɸumuɭɾim
후문GNC0hu-munɸumun
후문GNC0hu-munɸumun
후면GNC0hu-myo~nɸumjʌn
후명NNP0hu-myo~ngɸumjʌŋ
후남NNP0hu-namɸunɐm
후니NNP0hu-niɸuɲi
후뇌GN0hu-noeɸunwe
후념GN0hu-nyo~mɸuɲʌm
후년GNC0hu-nyo~nɸuɲʌn
후피동물GN0hu-p'i-tong-mulɸupʰido̞ŋmuɭ
후포GNP0hu-p'oɸupʰo̞
후포면PNP0hu-p'o-myo~nɸupʰo̞mjʌn
후퍼NNP0hu-p'o~ɸupʰʌ
후폐GN0hu-p'yeɸupʰje
후편GNC1hu-p'yo~nɸupʰjʌn
후편GNC2hu-p'yo~nɸupʰjʌn
후평1동PNP0hu-p'yo~ng-1-tongɸupʰjʌŋiɭdo̞ŋ
후평2동PNP0hu-p'yo~ng-2-tongɸupʰjʌŋido̞ŋ
후평동GNP0hu-p'yo~ng-tongɸupʰjʌŋdo̞ŋ
후배GNP1hu-paeɸubɛ̝
후배GNC2hu-paeɸubɛ̝
후배GNC2hu-paeɸubɛ̝
후배지GNC0hu-pae-chiɸubɛ̝dʑi
후배주GNC0hu-pae-chuɸubɛ̝dʑu
후박GNC0hu-pakɸubɐk̚
후박하다GAX0hu-pak-ha-taɸubɐkkʰɐdɐ
후박나무GNC0hu-pak-na-muɸubɐŋnɐmu
후발GNC0hu-palɸubɐɭ
후발하다GVX0hu-pal-ha-taɸubɐɾɦɐdɐ
후발대GNC0hu-pal-taeɸubɐɭdɛ̝
후반GNC0hu-panɸubɐn
후반기GNC0hu-pan-kiɸubɐnɡi
후반부GNC0hu-pan-puɸubɐnbu
후방GNC0hu-pangɸubɐŋ
후베르투스NNP0hu-pe-ru~-t'u-su~ɸubeɾɯtʰusʰɯ
후비GNC0hu-piɸubi
후비적후비적GD0hu-pi-cho~k-hu-pi-cho~kɸubidʑʌkkʰubidʑʌk̚
후비적거리다GV0hu-pi-cho~k-ko~-ri-taɸubidʑʌk̚k͈ʌɾidɐ
후비다GV0hu-pi-taɸubidɐ
후보GNC1hu-poɸubo̞
후보GNC2hu-poɸubo̞
후보작GNC0hu-po-chakɸubo̞dʑɐk̚
후보생GNC0hu-po-saengɸubo̞sʰɛ̝ŋ
후복NNP0hu-pokɸubo̞k̚
후봉NNP0hu-pongɸubo̞ŋ
후버NNP0hu-po~ɸubʌ
후버PNP0hu-po~ɸubʌ
후버댐PNP0hu-po~-taemɸubʌdɛ̝m
후부GNC0hu-puɸubu
후불GNP1hu-pulɸubuɭ
후불GNC2hu-pulɸubuɭ
후불하다GVX0hu-pul-ha-taɸubuɾɦɐdɐ
후불되다GV0hu-pul-toe-taɸubuɭdwedɐ
후분GN0hu-punɸubun
후벼Gu0hu-pyo~ɸubjʌ
후벼내기GNC0hu-pyo~-nae-kiɸubjʌnɛ̝ɡi
후래삼배GN0hu-rae-sam-paeɸuɾɛ̝sʰɐmbɛ̝
후래선배GN0hu-rae-so~n-paeɸuɾɛ̝sʰʌnbɛ̝
후락GN0hu-rakɸuɾɐk̚
후란NNP0hu-ranɸuɾɐn
후레아들GNC0hu-re-a-tu~lɸuɾeɐdɯɭ
후레자식GNC0hu-re-cha-sikɸuɾedʑɐɕʰik̚
후리GNC0hu-riɸuɾi
후리후리하다GAX0hu-ri-hu-ri-ha-taɸuɾiɦuɾiɦɐdɐ
후리다GV0hu-ri-taɸuɾidɐ
후림NNP0hu-rimɸuɾim
후릿가래질GNC0hu-ris-ka-rae-chilɸuɾit̚k͈ɐɾɛ̝dʑiɭ
후릿가래질하다GVX0hu-ris-ka-rae-chil-ha-taɸuɾit̚k͈ɐɾɛ̝dʑiɾɦɐdɐ
후릿고삐GNC0hu-ris-ko-ppiɸuɾit̚k͈o̞p͈i
후릿그물GNC0hu-ris-ku~-mulɸuɾit̚k͈ɯmuɭ
후록GNC0hu-rokɸuɾo̞k̚
후록GNC0hu-rokɸuɾo̞k̚
후론GNC0hu-ronɸuɾo̞n
후루루GD0hu-ru-ruɸuɾuɾu
후루룩GD0hu-ru-rukɸuɾuɾuk̚
후루룩후루룩GD0hu-ru-ruk-hu-ru-rukɸuɾuɾukkʰuɾuɾuk̚
후루룩거리다GV0hu-ru-ruk-ko~-ri-taɸuɾuɾuk̚k͈ʌɾidɐ
후룩GD0hu-rukɸuɾuk̚
후룩후룩GD0hu-ruk-hu-rukɸuɾukkʰuɾuk̚
후룩거리다GV0hu-ruk-ko~-ri-taɸuɾuk̚k͈ʌɾidɐ
후르르GD0hu-ru~-ru~ɸuɾɯɾɯ
후르륵GD0hu-ru~-ru~kɸuɾɯɾɯk̚
후르륵후르륵GD0hu-ru~-ru~k-hu-ru~-ru~kɸuɾɯɾɯkkʰuɾɯɾɯk̚
후르륵거리다GV0hu-ru~-ru~k-ko~-ri-taɸuɾɯɾɯk̚k͈ʌɾidɐ
후륵GD0hu-ru~kɸuɾɯk̚
후륵후륵GD0hu-ru~k-hu-ru~kɸuɾɯkkʰuɾɯk̚
후륵거리다GV0hu-ru~k-ko~-ri-taɸuɾɯk̚k͈ʌɾidɐ
후략GNC0hu-ryakɸuɾjɐk̚
후략하다GVX0hu-ryak-ha-taɸuɾjɐkkʰɐdɐ
후려Gu1hu-ryo~ɸuɾjʌ
후려GNC2hu-ryo~ɸuɾjʌ
후려치다GV0hu-ryo~-ch'i-taɸuɾjʌtɕʰidɐ
후려갈기다GV0hu-ryo~-kal-ki-taɸuɾjʌɡɐɭɡidɐ
후려내다GV0hu-ryo~-nae-taɸuɾjʌnɛ̝dɐ
후렴GNC0hu-ryo~mɸuɾjʌm
후련하다GAX0hu-ryo~n-ha-taɸuɾjʌnɦɐdɐ
후련히GD0hu-ryo~n-hiɸuɾjʌnɦi
후사GNC0hu-saɸusʰɐ
후사GNC0hu-saɸusʰɐ
후사하다GVX0hu-sa-ha-taɸusʰɐɦɐdɐ
후사경GNC0hu-sa-kyo~ngɸusʰɐɡjʌŋ
후사포PNP0hu-sa-p'oɸusʰɐpʰo̞
후생GNC0hu-saengɸusʰɛ̝ŋ
후생GNC0hu-saengɸusʰɛ̝ŋ
후생하다GVX0hu-saeng-ha-taɸusʰɛ̝ŋɦɐdɐ
후삭NNP0hu-sakɸusʰɐk̚
후삼국GNC0hu-sam-kukɸusʰɐmɡuk̚
후산GNC0hu-sanɸusʰɐn
후산하다GVX0hu-san-ha-taɸusʰɐnɦɐdɐ
후상GNC0hu-sangɸusʰɐŋ

Practical Applications

Developed by a team of experienced Korean editors, KPD can be used for such applications as:

Speech synthesis systems

Text-to-speech generation or TTS

Pedagogical applications

For acquisition of Korean as a foreign language

Related Resources

KLD

Korean Lexical Database

Monolingual general vocabulary for NLP applications

CPD

Chinese Phonetic Database

Phonemic transcriptions showing differences between PRC and Taiwan

JPD

Japanese Phonetic Database

IPA phonetic and phonemic transcriptions for core Japanese vocabulary