Chinese to Chinese Conversion

Over 700,000 items


Supports SC to TC conversions and vice versa

Supports orthographic and lexemic conversion

Overview

In 1996, CJKI launched a project whose goal was to develop a Chinese to Chinese conversion (C2C) system that supports Simplified to Traditional Chinese (SC>TC) and Traditional to Simplified Chinese (TC>SC) conversions that give near-perfect results. Orthographic conversion is mapping simplified forms to traditional forms on a character and word levels, such as SC 国家 to TC 國家 (‘country’) and vice versa, while lexemic conversion is mapping such as vocabulary items on a semantic level, such as SC 出租车 to TC 計程車 (‘taxi’) and vice versa.

C2C has been a major undertaking that required a considerable investment of funds and human resources. To this end, we have engaged in the following research and development activities:

In-depth investigation of technical and linguistic issues related to C2C

Research on Chinese word segmentation technology

Construction of comprehensive SC-TC mapping tables

To achieve a high level of conversion accuracy, our large-scale mapping tables include various other attributes, such as pinyin readings, grammatical information, part-of-speech codes, and semantic classification codes.

Attributes

Each entry is accompanied by various attributes, such as:

Code level mappings

In the SC-to-TC and TC-to-SC directions

Semantic classification codes

Such as orthographic or lexemic codes

Lexemic mappings

In the SC-to-TC and TC-to-SC directions

Orthographic mappings

In the SC-to-TC and TC-to-SC directions

Phonological information

Such as pinyin and zhuyin

Grammatical information

Such as part-of-speech codes

SC and TC Conversion

TypeSCSC PinyinTCTC Pinyin
O鲍林bào lín鮑林bào lín
O抱拢bào lǒng抱攏bào lǒng
O报录bào lù報錄bào lù
OP暴露bào lù暴露pù lù
O暴乱bào luàn暴亂bào luàn
O鲍伦bào lún鮑倫bào lún
O鲍螺bào luó鮑螺bào luó
O抱锣bào luó抱鑼bào luó
OP显微镜xiǎn wēi jìng顕微鏡xiǎn wéi jìng
O国家guó jiā國家guó jiā
OP企业qǐ yè企業qì yè
OP危险wēi xiǎn危險wéi xiǎn
O计算机jì suàn jī計算機jì suàn jī
L计算机jì suàn jī電腦diàn nǎo
O电脑diàn nǎo電腦diàn nǎo
L出租车chū zū chē計程車jì chéng chē
O计程车jì chéng chē計程車jì chéng chē
O出租车chū zū chē出租車chū zū chē
L文件wén jiàn檔案dǎng àn
OP档案dàng àn檔案dǎng àn
O文件wén jiàn文件wén jiàn
L信息xìn xī資訊zī xùn
OP资讯zī xùn資訊zī xùn
OP信息xìn xī信息xìn xí
L信息xìn xī訊息xùn xí
L软件ruǎn jiàn軟體ruǎn tǐ
O软体ruǎn tǐ軟體ruǎn tǐ
O软件ruǎn jiàn軟件ruǎn jiàn
L星期xīng qī禮拜lǐ bài
O礼拜lǐ bài禮拜lǐ bài
OP星期xīng qī星期xīng qí
O暴掠bào lüè暴掠bào lüè
O报马bào mǎ報馬bào mǎ
O爆满bào mǎn爆滿bào mǎn
O鲍曼bào màn鮑曼bào màn
O豹猫bào māo豹貓bào māo
O鲍蒙bào méng鮑蒙bào méng
O暴民bào mín暴民bào mín
O报名bào míng報名bào míng
O爆鸣bào míng爆鳴bào míng
O报命bào mìng報命bào mìng
O鲍默bào mò鮑默bào mò
O鲍姆bào mǔ鮑姆bào mǔ
O报幕bào mù報幕bào mù
O鲍纳bào nà鮑納bào nà
O鲍楠bào nán鮑楠bào nán
O鲍宁bào níng鮑寧bào níng
L连词lián cí連接詞lián jiē cí
L递归dì guī遞迴dì huí
L邮递员yóu dì yuán郵差yóu chāi
L铺位pù wèi舖位pù wèi
L页岩yè yán葉岩yè yán
L项链xiàng liàn項鍊xiàng liàn
L项目xiàng mù專案zhuān àn
L饭铺fàn pù飯舖fàn pù
L饭盒fàn hé便當biàn dāng
L马克mǎ kè梅克méi kè
L马克思mǎ kè sī馬克斯mǎ kè sī
L阿萨姆ā sà mǔ阿薩密ā sà mì
L阿达ā dá艾達ài dá
L印地语yìn dì yǔ北印度語běi yìn dù yǔ
L因子yīn zǐ因數yīn shù
L安山岩ān shān yán安山石ān shān shí
L宇航员yǔ háng yuán太空飛行員tài kōng fēi xíng yuán
O众论zhòng lùn眾論zhòng lùn
O众说zhòng shuō眾說zhòng shuō
O众位zhòng wèi眾位zhòng wèi
O众院zhòng yuàn眾院zhòng yuàn
O众寡zhòng guǎ眾寡zhòng guǎ
O众庶zhòng shù眾庶zhòng shù
O众人zhòng rén眾人zhòng rén
O众数zhòng shù眾數zhòng shù
O众生zhòng shēng眾生zhòng shēng
O众生相zhòng shēng xiàng眾生相zhòng shēng xiàng
O众多zhòng duō眾多zhòng duō
O众怒zhòng nù眾怒zhòng nù
O众望zhòng wàng眾望zhòng wàng
O优乐yōu lè優樂yōu lè
O优优yōu yōu優優yōu yōu
O优养化yōu yǎng huà優養化yōu yǎng huà
O优势yōu shì優勢yōu shì
O优势种yōu shì zhǒng優勢種yōu shì zhǒng
O优处yōu chù優處yōu chù
O优奖yōu jiǎng優獎yōu jiǎng
O优异yōu yì優異yōu yì
O优抚yōu fǔ優撫yōu fǔ
O优昙华yōu tán huá優曇華yōu tán huá
O优胜yōu shèng優勝yōu shèng
O优胜者yōu shèng zhě優勝者yōu shèng zhě
O优诏yōu zhào優詔yōu zhào
O优贡yōu gòng優貢yōu gòng
O优质yōu zhì優質yōu zhì
O优选法yōu xuǎn fǎ優選法yōu xuǎn fǎ
O优钵罗yōu bō luó優缽羅yōu bō luó
O优长yōu cháng優長yōu cháng
O优闲yōu xián優閒yōu xián
O优育yōu yù優育yōu yù
O优渥yōu wò優渥yōu wò
O优越yōu yuè優越yōu yuè
O优越感yōu yuè gǎn優越感yōu yuè gǎn
O优越性yōu yuè xìng優越性yōu yuè xìng
O优雅yōu yǎ優雅yōu yǎ
O优化yōu huà優化yōu huà
O优格yōu gé優格yōu gé
O优角yōu jiǎo優角yōu jiǎo
O优遇yōu yù優遇yōu yù
O优境学yōu jìng xué優境學yōu jìng xué
O优厚yōu hòu優厚yōu hòu
O优弧yōu hú優弧yōu hú
O优秀yōu xiù優秀yōu xiù
O优柔yōu róu優柔yōu róu
O优笑yōu xiào優笑yōu xiào
O优人yōu rén優人yōu rén
O优先yōu xiān優先yōu xiān
O优先权yōu xiān quán優先權yōu xiān quán
O优生yōu shēng優生yōu shēng
O优生学yōu shēng xué優生學yōu shēng xué
O优待yōu dài優待yōu dài
O优待券yōu dài quàn優待券yōu dài quàn
O优地槽yōu dì cáo優地槽yōu dì cáo
O优点yōu diǎn優點yōu diǎn
O优等yōu děng優等yōu děng
O优等生yōu děng shēng優等生yōu děng shēng
O优婆夷yōu pó yí優婆夷yōu pó yí
O优婆塞yōu pó sāi優婆塞yōu pó sāi
O优比yōu bǐ優比yōu bǐ
O优美yōu měi優美yōu měi
O优裕yōu yù優裕yōu yù
O优容yōu róng優容yōu róng
OP优酪乳yōu lào rǔ優酪乳yōu luò rǔ
O优伶yōu líng優伶yōu líng
O优礼yōu lǐ優禮yōu lǐ
O优劣yōu liè優劣yōu liè
O优良yōu liáng優良yōu liáng
O优假yōu jiǎ優假yōu jiǎ
O优价yōu jià優價yōu jià
O优于yōu yú優於yōu yú
O优恤yōu xù優恤yōu xù
O优惠yōu huì優惠yōu huì
O优游yōu yóu優游yōu yóu
OP优洽yōu qià優洽yōu xiá
O伙买huǒ mǎi伙買huǒ mǎi
O伙计huǒ jì伙計huǒ jì
O伙吃huǒ chī伙吃huǒ chī
O伙食huǒ shi伙食huǒ shi
O伙食团huǒ shí tuán伙食團huǒ shí tuán
O伙食费huǒ shí fèi伙食費huǒ shí fèi
O伙着用huǒ zhe yòng伙著用huǒ zhe yòng
O伙同huǒ tóng夥同huǒ tóng
O伙伴huǒ bàn夥伴huǒ bàn
O伙夫huǒ fū伙伕huǒ fū
O伙房huǒ fáng伙房huǒ fáng
O伙用huǒ yòng伙用huǒ yòng
O伛伛yǔ yǔ傴傴yǔ yǔ
OP伛偻yǔ lǚ傴僂yǔ lóu
O伛兜yǔ dōu傴兜yǔ dōu
O伛拊yǔ fǔ傴拊yǔ fǔ
O伞降sǎn jiàng傘降sǎn jiàng
O伞包sǎn bāo傘包sǎn bāo
O伞兵sǎn bīng傘兵sǎn bīng
O伞幄sǎn wò繖幄sǎn wò
O伟业wěi yè偉業wěi yè
OP伟绩wěi jì偉績wěi jī
O伟观wěi guān偉觀wěi guān
O伟器wěi qì偉器wěi qì
O伟岸wěi àn偉岸wěi àn
O伟丈夫wěi zhàng fū偉丈夫wěi zhàng fū
O伟晶岩wěi jīng yán偉晶岩wěi jīng yán
O伟人wěi rén偉人wěi rén
O伟大wěi dà偉大wěi dà
O伟服wěi fú偉服wěi fú
O伟力wěi lì偉力wěi lì
O伟懋wěi mào偉懋wěi mào
O传习chuán xí傳習chuán xí
O传书鸽chuán shū gē傳書鴿chuán shū gē
O传动chuán dòng傳動chuán dòng
O传动带chuán dòng dài傳動帶chuán dòng dài
O传动比chuán dòng bǐ傳動比chuán dòng bǐ
O传单chuán dān傳單chuán dān
O传发chuán fā傳發chuán fā
O传唤chuán huàn傳喚chuán huàn
O传审chuán shěn傳審chuán shěn
O传导chuán dǎo傳導chuán dǎo
O传帮带chuán bāng dài傳幫帶chuán bāng dài
O传扬chuán yáng傳揚chuán yáng
O传报chuán bào傳報chuán bào
O传热chuán rè傳熱chuán rè
O传电chuán diàn傳電chuán diàn
O传种chuán zhǒng傳種chuán zhǒng
O传红线chuán hóng xiàn傳紅線chuán hóng xiàn
O传经chuán jīng傳經chuán jīng
O传统chuán tǒng傳統chuán tǒng
O传统戏chuán tǒng xì傳統戲chuán tǒng xì
O传胪chuán lú傳臚chuán lú
O传艺chuán yì傳藝chuán yì
O传见chuán jiàn傳見chuán jiàn
O传观chuán guān傳觀chuán guān
O传讯chuán xùn傳訊chuán xùn
O传记chuán jì傳記chuán jì
O传记片chuán jì piàn傳記片chuán jì piàn

Practical Applications

C2C is ideal for applications such as:

Machine translation into TC

Such as convert SC to TC instead of English to TC

SC-to-TC and TC-to-SC conversion

Machine translation into SC

Such as convert TC to SC instead of English to SC

Related Resources

CHD

Chinese Hanyu Pinyin Database

Accurate hanyu pinyin data including technical terms and proper nouns

CEN

Chinese-English Personal Names

Chinese-English database of CJK and Western personal names

CEP

Chinese-English Place Names

Chinese-English database of CJK and Western place names