Korean Lexical Database

Covers nearly 100,000 entries

Morphological attributes such as POS codes

Phonetic attributes such as romanization and IPA

Overview

The CJKI Korean Lexical Database (KLD) is a monolingual lexical database of Korean developed by CJKI’s Korean editors. It contains approximately 97,000 entries covering general vocabulary, both free forms, and bound forms, and includes a rich set of grammatical and phonetic attributes, as well as hanja when applicable.

KLD includes a significant number of affixes, particles, auxiliaries, and conjugation pattern codes to account for all the inflectional and derivational morphology in Korean so as to enable recognition of inflected forms.

Main Features

Phonological information

Such as romanized forms and IPA transcriptions

Semantic classification codes

Such as type of proper noun

Grammatical information

Such as detailed part-of-speech codes

Morphological information

Derivational affixes and binding valency codes

Korean Lexical Database

KoreanPOSRoman
가둥-거리다Vka-tung-ko~-ri-ta
가로놓이다Vka-ro-noh-i-ta
가리산지리산Dka-ri-san-chi-ri-san
가볍다AXka-pyo~p-ta
가살-스럽다AXka-sal-su~-ro~p-ta
가수분해NCka-su-pun-hae
가시화-되다Vka-si-hwa-toe-ta
가져가다Vka-chyo~-ka-ta
가파르다AXka-p'a-ru~-ta
간정되다Vkan-cho~ng-toe-ta
갈아대다Vkal-a-tae-ta
감다Vkam-ta
감때사납다AXkam-ttae-sa-nap-ta
개교NCkae-kyo
개연NCkae-yo~n
개채NCkae-ch'ae
걷어붙이다Vko~t-o~-put'-i-ta
걸근-거리다Vko~l-ku~n-ko~-ri-ta
검기다Vko~m-ki-ta
게걸-거리다~2Vke-ko~l-ko~-ri-ta-~-2
격멸NCkyo~k-myo~l
견디다Vkyo~n-ti-ta
경개NCkyo~ng-kae
경박-스럽다AXkyo~ng-pak-su~-ro~p-ta
고갈-되다Vko-kal-toe-ta
고렇다AXko-ro~h-ta
고붙치다Vko-put'-ch'i-ta
고조-되다~2Vko-cho-toe-ta-~-2
고패빼다Vko-p'ae-ppae-ta
곰바지런하다AXkom-pa-chi-ro~n-ha-ta
괴덕스럽다AXkoe-to~k-su~-ro~p-ta
굶주리다Vkulm-chu-ri-ta
궁글다AXkung-ku~l-ta
궁벽-스럽다AXkung-pyo~k-su~-ro~p-ta
귀경NCkwi-kyo~ng
근두박이다Vku~n-tu-pak-i-ta
긁다Vku~lk-ta
금녀NCku~m-nyo~
금보다Vku~m-po-ta
기군망상NCki-kun-mang-sang
기껍다AXki-kko~p-ta
기다맣다AXki-ta-mah-ta
기소NCki-so
기와NCki-wa
기탄NCki-t'an
깐딱-거리다Vkkan-ttak-ko~-ri-ta
깜빡-이다Vkkam-ppak-i-ta
깽깽-거리다Vkkaeng-kkaeng-ko~-ri-ta
꺅꺅-거리다Vkkyak-kkyak-ko~-ri-ta
껄끄럽다AXkko~l-kku~-ro~p-ta
껑충하다AXkko~ng-ch'ung-ha-ta
꼴사납다AXkkol-sa-nap-ta
꽁꽁-거리다Vkkong-kkong-ko~-ri-ta
꾸기다Vkku-ki-ta
꿈실-거리다Vkkum-sil-ko~-ri-ta
꿈틀-거리다Vkkum-t'u~l-ko~-ri-ta
끔벅-거리다Vkku~m-po~k-ko~-ri-ta
끔쩍-거리다~2Vkku~m-tcho~k-ko~-ri-ta-~-2
끼얹다Vkki-o~nch-ta
나가둥그러지다Vna-ka-tung-ku~-ro~-chi-ta
나닐다VXna-nil-ta
나부끼다Vna-pu-kki-ta
나수다Vna-su-ta
낙성-되다Vnak-so~ng-toe-ta
낙전NCnak-cho~n
낙착-되다Vnak-ch'ak-toe-ta
날가리다Vnal-ka-ri-ta
날다VXnal-ta
낫다AXnas-ta
낮보다Vnach-po-ta
낳다Vnah-ta
내갈기다Vnae-kal-ki-ta
내굽다Vnae-kup-ta
내다Vnae-ta
내돌리다Vnae-tol-ri-ta
내리받다Vnae-ri-pat-ta
내빼오다Vnae-ppae-o-ta
내짚다Vnae-chip'-ta
내퍼붓다VXnae-p'o~-pus-ta
냉기다Vnaeng-ki-ta
너털-거리다Vno~-t'o~l-ko~-ri-ta
넘고처지다Vno~m-ko-ch'o~-chi-ta
노골화-되다Vno-kol-hwa-toe-ta
녹화NCnok-hwa
농화NCnong-hwa
다듬거리다Vta-tu~m-ko~-ri-ta
닦다Vtakk-ta
단좌NCtan-chwa
담보NCtam-po
대내리다Vtae-nae-ri-ta
대보다Vtae-po-ta
대성통곡NCtae-so~ng-t'ong-kok
대열NCtae-yo~l
덜거덕-거리다Vto~l-ko~-to~k-ko~-ri-ta
덜덜-거리다Vto~l-to~l-ko~-ri-ta
덤불지다Vto~m-pul-chi-ta
덩그렇다AXto~ng-ku~-ro~h-ta
도불NCto-pul
도영NCto-yo~ng
도체NCto-ch'e
독공NCtok-kong
돋치다Vtot-ch'i-ta
동당치기NCtong-tang-ch'i-ki
동접NCtong-cho~p
둘러놓다Vtul-ro~-noh-ta
둥개다Vtung-kae-ta
둬두다Vtwo~-tu-ta
뒤내다Vtwi-nae-ta
뒤두다Vtwi-tu-ta
뒤스럭-거리다Vtwi-su~-ro~k-ko~-ri-ta
뒤치락거리다Vtwi-ch'i-rak-ko~-ri-ta
들고빼다Vtu~l-ko-ppae-ta
등반NCtu~ng-pan
딸가당-딸가당Dttal-ka-tang-ttal-ka-tang
땀내다Vttam-nae-ta
때각-거리다Vttae-kak-ko~-ri-ta
떠다밀다VXtto~-ta-mil-ta
떨다VXtto~l-ta
똑하다AXttok-ha-ta
뚜렷해지다Vttu-ryo~s-hae-chi-ta
뚱기치다Vttung-ki-ch'i-ta
뛰룩뛰룩하다AXttwi-ruk-ttwi-ruk-ha-ta
뜨다VXttu~-ta
뜯어말리다Vttu~t-o~-mal-ri-ta
마감-되다Vma-kam-toe-ta
만삭-되다Vman-sak-toe-ta
만적이다Vman-cho~k-i-ta
맛내다Vmas-nae-ta
망상스럽다AXmang-sang-su~-ro~p-ta
맞닥치다Vmach-tak-ch'i-ta
맞들다VXmach-tu~l-ta
맞방망이질NCmach-pang-mang-i-chil
맞아들이다Vmach-a-tu~l-i-ta
맞접다Vmach-cho~p-ta
머리숙이다Vmo~-ri-suk-i-ta
머릿발서다Vmo~-ris-pal-so~-ta
먹따다Vmo~k-tta-ta
멀다VXmo~l-ta
멸절-되다Vmyo~l-cho~l-toe-ta
모살NCmo-sal
모집다Vmo-chip-ta
목격NCmok-kyo~k
목불식정NCmok-pul-sik-cho~ng
목잠기다Vmok-cham-ki-ta
못박이다Vmos-pak-i-ta
몽글다AXmong-ku~l-ta
무뜯다Vmu-ttu~t-ta
무르다AXmu-ru~-ta
무미NCmu-mi
무수NCmu-su
무의미NCmu-u~i-mi
묵례NCmuk-rye
문정NCmun-cho~ng
밀착-되다Vmil-ch'ak-toe-ta
반당NCpan-tang
반뜩-거리다Vpan-ttu~k-ko~-ri-ta
반입NCpan-ip
발견-되다Vpal-kyo~n-toe-ta
발그름하다AXpal-ku~-ru~m-ha-ta
발달-되다Vpal-tal-toe-ta
발라내다Vpal-ra-nae-ta
발름-거리다Vpal-ru~m-ko~-ri-ta
발병NCpal-pyo~ng
발진NCpal-chin
밟다Vpalp-ta
배다르다AXpae-ta-ru~-ta
배속NCpae-sok
뱅시레Dpaeng-si-re
번득-거리다Vpo~n-tu~k-ko~-ri-ta
벌개지다Vpo~l-kae-chi-ta
벌컥-거리다Vpo~l-k'o~k-ko~-ri-ta
범과NCpo~m-kwa
벗다Vpo~s-ta
병립NCpyo~ng-rip
복과재생NCpok-kwa-chae-saeng
봉싯거리다Vpong-sis-ko~-ri-ta
부러워지다Vpu-ro~-wo~-chi-ta
부릍다Vpu-ru~t'-ta
부전자전NCpu-cho~n-cha-cho~n
북돋우다Vpuk-tot-u-ta
분권NCpun-kwo~n
분립-되다Vpun-rip-toe-ta
분철NCpun-ch'o~l
불언실행NCpul-o~n-sil-haeng
붐하다AXpum-ha-ta
비교NCpi-kyo
비다듬다Vpi-ta-tu~m-ta
비뚤다AXpi-ttul-ta
비롯-되다Vpi-ros-toe-ta
비비꾀다Vpi-pi-kkoe-ta
비죽-거리다Vpi-chuk-ko~-ri-ta
빛나다Vpich'-na-ta
빠끔빠끔Dppa-kku~m-ppa-kku~m
뺀들-거리다Vppaen-tu~l-ko~-ri-ta
뻐스럭-거리다Vppo~-su~-ro~k-ko~-ri-ta
뻔뻔스럽다AXppo~n-ppo~n-su~-ro~p-ta
뻘그뎅뎅하다AXppo~l-ku~-teng-teng-ha-ta
뻥글-거리다Vppo~ng-ku~l-ko~-ri-ta
뾰로통해지다Vppyo-ro-t'ong-hae-chi-ta
뿌두둑Dppu-tu-tuk

Practical Applications

KLD is especially suitable for applications in the field of:

Morphological analysis

Machine translation

CJK input method editors

Speech technology

Related Resources

CLD

Chinese Lexical Database

Monolingual general vocabulary for NLP applications

JLD

Japanese Lexical Database

Monolingual general vocabulary for NLP applications

KPD

Korean Phonetic Database

Phonetic and phonemic transcriptions for core Korean vocabulary