Korean-Chinese Personal Names

Korean-Chinese Personal Names

Covers over two million entries

Covers Korean and non-Korean names

Various attributes such as gender and romanization

Overview

CJKI’s Korean-Chinese Database of Personal Names (KCN) is a bilingual dictionary that covers Korean, Chinese, Japanese, and Western personal names. KCN includes pinyin reading for Chinese names, all major romanization systems, as well as hanja (Chinese characters used in Korean) for most Korean names.

This data was compiled on the basis of precise transcription and transliteration rules, and verified by our Korean editors. It supports the Revised Romanization of Korean, the latest standard published by the Korean government in 2000.

Korean-Chinese Personal Names

LocaleTypeKoreanHanjaChinesePinyin
CSwáng
CSzhāng
CG예쩌業則业则yè zé
CG예화業華业华yè huá
CG예닝業寧业宁yè níng
CG예퉁業彤业彤yè tóng
CG예취안業權业权yè quán
CG예쉰業潯业浔yè xún
CG예징業經业经yè jīng
CG예다業達业达yè dá
KSjiǎ
KSjiāng
KG갑중甲中甲中jiǎ zhōng
KG건종建鍾建锺jiàn zhōng
KG경수敬秀敬秀jìng xiù
KG경숙慶淑庆淑qìng shū
KG경식慶植庆植qìng zhí
KG경환景桓景桓jǐng huán
KG경철景喆景喆jǐng zhé 
KG구덕九德九德jiǔ dé
JS오카바야시岡林冈林gān glín
JS시모카下岡下冈xià gāng
JS마루모토丸本丸本wán běn
JS사토佐藤佐藤zǔo téng
JS가쓰베勝部胜部shèng bù
JS누마zhǎo
JS우에나카上仲上仲shàng zhòng
JS니시고리西郡西郡xī jùn
JS나카쿠치中口中口zhōng kǒu
JS와타나베渡邊渡边dù biān
OS아든阿爾當阿尔当ā ěr dāng
OS아라阿拉阿拉ā lā
JS아라가荒賀荒贺huāng hè
JS아라가기荒垣荒垣huāng yuán
JS아라가기新垣新垣xīn yuán
JS아라가네荒金荒金huāng jīn
JS아라가네荒兼荒兼huāng jiān
JS아라가네新金新金xīn jīn
JS아라가네kuàng
JS아라가네礦金矿金kuàng jīn
JS아라가다荒之田荒之田huāng zhī tián
JS아라가미荒上荒上huāng shàng
JS아라가미荒神荒神huāng shén
JS아라가에新之江新之江xīn zhī jiāng
JS아라가와荒川荒川huāng chuān
JS아라가와新川新川xīn chuān
JS아라가이新貝新贝xīn bèi
JS아라가이荒貝荒贝huāng bèi
JS아라가이新籾新籾xīn ní
JS아라가키荒垣荒垣huāng yuán
JS아라가키新垣新垣xīn yuán
OS아라고阿拉戈阿拉戈ā lā gē
JS아라고모荒薦荒荐huāng jiàn
JS아라구스쿠安良城安良城ān liáng chéng
JS아라구스쿠新城新城xīn chéng
JS아라구시쿠新城新城xīn chéng
JS아라구쓰쿠安良城安良城ān liáng chéng
JS아라구치荒口荒口huāng kǒu
JS아라구치新口新口xīn kǒu
JS아라기新木新木xīn mù
JS아라기荒城荒城huāng chéng
JS아라기荒木荒木huāng mù
JS아라기安良城安良城ān liáng chéng
JS아라기新城新城xīn chéng
JS아라기安樂安乐ān lè
JS아라기安樂城安乐城ān lè chéng
JS아라기시荒岸荒岸huāng àn
JS아라기키新聞新闻xīn wén
JS아라긴新銀新银xīn yín
JS아라나新名新名xīn míng
JS아라나가荒永荒永huāng yǒng
JS아라나미荒濤荒涛huāng tāo
JS아라나미荒波荒波huāng bō
JS아라나미荒浪荒浪huāng làng
JS아라나카荒中荒中huāng zhōng
JS아라노荒能荒能huāng néng
JS아라노荒納荒纳huāng nà
JS아라노荒野荒野huāng yě
JS아라노新野新野xīn yě
JS아라노新延新延xīn yán
JS아라노오新野尾新野尾xīn yě wěi
JS아라노우라荒浦荒浦huāng pǔ
JS아라누마荒沼荒沼huāng zhǎo
JS아라누마新沼新沼xīn zhǎo
JS아라니시荒西荒西huāng xī
JS아라니시新西新西xīn xī
JS아라니이荒二井荒二井huāng èr jǐng
JS아라닌新仁新仁xīn rén
JS아라다荒田荒田huāng tián
JS아라다阿良田阿良田ā liáng tián
JS아라다改田改田gǎi tián
JS아라다xīn
JS아라다新田新田xīn tián
JS아라다安良田安良田ān liáng tián
JS아라다니荒谷荒谷huāng gǔ
JS아라다니新谷新谷xīn gǔ
JS아라다마新玉新玉xīn yù
JS아라다마荒玉荒玉huāng yù
JS아라다마荒珠荒珠huāng zhū
JS아라다마新珠新珠xīn zhū
JS아라다치荒館荒馆huāng guǎn
JS아라다케新武新武xīn wǔ
JS아라다케荒岳荒岳huāng yuè
JS아라다케荒武荒武huāng wǔ
JS아라다케荒竹荒竹huāng zhú
JS아라다키荒瀧荒泷huāng lóng
JS아라다테新館新馆xīn guǎn
JS아라다테荒館荒馆huāng guǎn
JS아라데新出新出xīn chū
JS아라도新戶新户xīn hù
JS아라도荒戶荒户huāng hù
JS아라도노荒殿荒殿huāng diàn
OS아라드阿拉德阿拉德ā lā dé
JS아라라huāng
JS아라라荒荒荒荒huāng huāng
JS아라라荒良荒良huāng liáng
JS아라라기huāng
JS아라라기荒良木荒良木huāng liáng mù
JS아라라기lán
JS아라라기櫟木栎木lì mù
JS아라레荒冷荒冷huāng lěng
JS아라레이荒冷荒冷huāng lěng
JS아라마新間新间xīn jiān
JS아라마荒間荒间huāng jiān
JS아라마荒馬荒马huāng mǎ
JS아라마사新正新正xīn zhèng
JS아라마스荒益荒益huāng yì
JS아라마쓰荒松荒松huāng sōng
JS아라마쓰新松新松xīn sōng
JS아라마에荒前荒前huāng qián
JS아라마치荒町荒町huāng dīng
JS아라마치萬町万町wàn dīng
JS아라마키荒卷荒卷huāng juǎn
JS아라마키新卷新卷xīn juǎn
JS아라마키新蒔新莳xīn shì
JS아라마키新牧新牧xīn mù
JS아라마키荒槙荒槙huāng diān
JS아라마키荒牧荒牧huāng mù
JS아라마키荒蒔荒莳huāng shì
JS아라마키新槙新槙xīn diān
JS아라마타荒俁荒俣huāng yǔ
JS아라마타荒又荒又huāng yòu
JS아라마타新俁新俣xīn yǔ
JS아라메新目新目xīn mù
JS아라모노四十物四十物sì shí wù
JS아라모리荒森荒森huāng sēn
JS아라모미荒籾荒籾huāng ní
JS아라모미新籾新籾xīn ní
JS아라모치新持新持xīn chí
JS아라모토荒元荒元huāng yuán
JS아라모토荒本荒本huāng běn
JS아라모토新元新元xīn yuán
JS아라모토新本新本xīn běn
JS아라무라荒村荒村huāng cūn
JS아라무시荒蟲荒虫huāng chóng
JS아라미新見新见xīn jiàn
JS아라미荒美荒美huāng měi
JS아라미荒良荒良huāng liáng
JS아라미荒見荒见huāng jiàn
JS아라미新美新美xīn měi
JS아라미쓰新光新光xīn guāng
JS아라미야新宮新宫xīn gōng
JS아라미야荒宮荒宫huāng gōng
JS아라미즈荒水荒水huāng shuǐ
JS아라미즈新水新水xīn shuǐ
JS아라미치荒道荒道huāng dào
JS아라바荒場荒场huāng chǎng
JS아라바荒馬荒马huāng mǎ
JS아라바나荒花荒花huāng huā
JS아라바리新張新张xīn zhāng
JS아라바리荒張荒张huāng zhāng
JS아라바타荒幡荒幡huāng fān
JS아라바타荒畑荒畑huāng tián
JS아라바타新幡新幡xīn fān
JS아라바타新畑新畑xīn tián
JS아라베荒部荒部huāng bù
JS아라보리荒堀荒堀huāng kū
JS아라보리新堀新堀xīn kū
JS아라뵤荒兵荒兵huāng bīng
JS아라부네荒船荒船huāng chuán
JS아라부네新船新船xīn chuán
JS아라부카荒深荒深huāng shēn
JS아라비키荒引荒引huāng yǐn
JS아라사新佐新佐xīn zuǒ
JS아라사有佐有佐yǒu zuǒ
JS아라사有在有在yǒu zài
OS아라우조阿勞若阿劳若ā láo ruò
OS아라우조阿勞約阿劳约ā láo yuē
OS아란다阿蘭達阿兰达ā lán dá
OS아란다阿蘭賈阿兰贾ā lán jiǎ
OG아람阿拉姆阿拉姆ā lā mǔ
OS아람阿拉姆阿拉姆ā lā mǔ
OS아레나阿雷納阿雷纳ā léi nà
OS아레나스阿雷納斯阿雷纳斯ā léi nà sī
OS아레티노阿雷蒂諾阿雷蒂诺ā léi dì nuò
OS아르게지阿爾蓋濟阿尔盖济ā ěr gài jì
OS아르버阿伯阿伯ā bó
OS아르보스阿沃斯阿沃斯ā wò sī
OS아르볼레다阿沃萊達阿沃莱达ā wò lái dá
OS아르부조프阿爾布佐夫阿尔布佐夫ā ěr bù zuǒ fū

Practical Applications

KCN is used by some of the world’s major IT companies for a wide variety of applications, such as:

Machine translation

Electronic dictionaries

Morphological analysis

Information retrieval

Input method editors (IME)

Named-entity recognition (NER)

Related Resources

KEN

Korean-English Personal Names

Korean-English database of CJK and Western personal names

KJN

Korean-Japanese Personal Names

Korean-Japanese database of CJK and Western personal names

CJN

Chinese-Japanese Personal Names

Chinese-Japanese database of CJK and Western personal names