Korean Lexical Database

Korean Lexical Database

Covers nearly 100,000 entries

Morphological attributes such as POS codes

Phonetic attributes such as romanization and IPA

Overview

The CJKI Korean Lexical Database (KLD) is a monolingual lexical database of Korean developed by CJKI’s Korean editors. It contains approximately 97,000 entries covering general vocabulary, both free forms and bound forms, and includes a rich set of grammatical and phonetic attributes, as well as hanja when applicable.

KLD includes a significant number of affixes, particles, auxiliaries and conjugation pattern codes to account for all the inflectional and derivational morphology in Korean so as to enable recognition of inflected forms.

Main Features

Phonological information

such as romanized forms and IPA transcriptions

Semantic classification codes

such as type of proper noun

Grammatical information

such as detailed part-of-speech codes

Morphological information

such as derivational affixes and binding valency codes

Korean Lexical Database
KoreanHanjaPOSSubTypeMOE
가둥-거리다Vika-tung-ko~-ri-ta
가로놓이다Vika-ro-noh-i-ta
가리산지리산DVika-ri-san-chi-ri-san
가볍다AXka-pyo~p-ta
가살-스럽다AXka-sal-su~-ro~p-ta
가수분해加水分解NCVPtika-su-pun-hae
가시화-되다Vika-si-hwa-toe-ta
가져가다Vtka-chyo~-ka-ta
가파르다AXka-p'a-ru~-ta
간정되다Vikan-cho~ng-toe-ta
갈아대다Vtkal-a-tae-ta
감다Vtkam-ta
감때사납다AXkam-ttae-sa-nap-ta
개교改敎NCVikae-kyo
개연蓋然NCAkae-yo~n
개채改彩NCVtkae-ch'ae
걷어붙이다Vtko~t-o~-put'-i-ta
걸근-거리다Viko~l-ku~n-ko~-ri-ta
검기다Vtko~m-ki-ta
게걸-거리다~2Vike-ko~l-ko~-ri-ta-~-2
격멸擊滅NCVPtkyo~k-myo~l
견디다Vtkyo~n-ti-ta
경개傾蓋NCAkyo~ng-kae
경박-스럽다AXkyo~ng-pak-su~-ro~p-ta
고갈-되다Viko-kal-toe-ta
고렇다AXko-ro~h-ta
고붙치다Vtko-put'-ch'i-ta
고조-되다~2Viko-cho-toe-ta-~-2
고패빼다Viko-p'ae-ppae-ta
곰바지런하다AXkom-pa-chi-ro~n-ha-ta
괴덕스럽다AXkoe-to~k-su~-ro~p-ta
굶주리다Vikulm-chu-ri-ta
궁글다AXkung-ku~l-ta
궁벽-스럽다AXkung-pyo~k-su~-ro~p-ta
귀경歸京NCVikwi-kyo~ng
근두박이다Viku~n-tu-pak-i-ta
긁다Vtku~lk-ta
금녀禁女NCViku~m-nyo~
금보다Viku~m-po-ta
기군망상欺君罔上NCViki-kun-mang-sang
기껍다AXki-kko~p-ta
기다맣다AXki-ta-mah-ta
기소起訴NCVPtki-so
기와起臥NCViki-wa
기탄忌憚NCVtki-t'an
깐딱-거리다Vikkan-ttak-ko~-ri-ta
깜빡-이다Vtkkam-ppak-i-ta
깽깽-거리다Vikkaeng-kkaeng-ko~-ri-ta
꺅꺅-거리다Vikkyak-kkyak-ko~-ri-ta
껄끄럽다AXkko~l-kku~-ro~p-ta
껑충하다AXkko~ng-ch'ung-ha-ta
꼴사납다AXkkol-sa-nap-ta
꽁꽁-거리다Vikkong-kkong-ko~-ri-ta
꾸기다Vikku-ki-ta
꿈실-거리다Vikkum-sil-ko~-ri-ta
꿈틀-거리다Vikkum-t'u~l-ko~-ri-ta
끔벅-거리다Vtkku~m-po~k-ko~-ri-ta
끔쩍-거리다~2Vikku~m-tcho~k-ko~-ri-ta-~-2
끼얹다Vtkki-o~nch-ta
나가둥그러지다Vina-ka-tung-ku~-ro~-chi-ta
나닐다VXina-nil-ta
나부끼다Vina-pu-kki-ta
나수다Vtna-su-ta
낙성-되다Vinak-so~ng-toe-ta
낙전落箭NCVinak-cho~n
낙착-되다Vinak-ch'ak-toe-ta
날가리다Vinal-ka-ri-ta
날다VXtnal-ta
낫다AXnas-ta
낮보다Vtnach-po-ta
낳다Vtnah-ta
내갈기다Vtnae-kal-ki-ta
내굽다Vinae-kup-ta
내다Vinae-ta
내돌리다Vtnae-tol-ri-ta
내리받다Vtnae-ri-pat-ta
내빼오다Vinae-ppae-o-ta
내짚다Vtnae-chip'-ta
내퍼붓다VXtnae-p'o~-pus-ta
냉기다Vtnaeng-ki-ta
너털-거리다Vino~-t'o~l-ko~-ri-ta
넘고처지다Vino~m-ko-ch'o~-chi-ta
노골화-되다Vino-kol-hwa-toe-ta
녹화綠化NCVtnok-hwa
농화濃和NCVinong-hwa
다듬거리다Vtta-tu~m-ko~-ri-ta
닦다Vttakk-ta
단좌端坐NCVitan-chwa
담보擔保NCVttam-po
대내리다Vitae-nae-ri-ta
대보다Vttae-po-ta
대성통곡大聲痛哭NCVitae-so~ng-t'ong-kok
대열大閱NCVtitae-yo~l
덜거덕-거리다Vito~l-ko~-to~k-ko~-ri-ta
덜덜-거리다Vito~l-to~l-ko~-ri-ta
덤불지다Vito~m-pul-chi-ta
덩그렇다AXto~ng-ku~-ro~h-ta
도불渡佛NCVito-pul
도영到營NCVito-yo~ng
도체圖體·圖遞NCVtto-ch'e
독공獨工NCVitok-kong
돋치다Vitot-ch'i-ta
동당치기NCVitong-tang-ch'i-ki
동접同接NCVitong-cho~p
둘러놓다Vttul-ro~-noh-ta
둥개다Vttung-kae-ta
둬두다Vttwo~-tu-ta
뒤내다Vitwi-nae-ta
뒤두다Vttwi-tu-ta
뒤스럭-거리다Vitwi-su~-ro~k-ko~-ri-ta
뒤치락거리다Vttwi-ch'i-rak-ko~-ri-ta
들고빼다Vitu~l-ko-ppae-ta
등반登攀NCVitu~ng-pan
딸가당-딸가당DVittal-ka-tang-ttal-ka-tang
땀내다Vittam-nae-ta
때각-거리다Vittae-kak-ko~-ri-ta
떠다밀다VXttto~-ta-mil-ta
떨다VXttto~l-ta
똑하다AXttok-ha-ta
뚜렷해지다Vittu-ryo~s-hae-chi-ta
뚱기치다Vtttung-ki-ch'i-ta
뛰룩뛰룩하다AXttwi-ruk-ttwi-ruk-ha-ta
뜨다VXtttu~-ta
뜯어말리다Vtttu~t-o~-mal-ri-ta
마감-되다Vima-kam-toe-ta
만삭-되다Viman-sak-toe-ta
만적이다Vtman-cho~k-i-ta
맛내다Vimas-nae-ta
망상스럽다AXmang-sang-su~-ro~p-ta
맞닥치다Vimach-tak-ch'i-ta
맞들다VXtmach-tu~l-ta
맞방망이질NCVtimach-pang-mang-i-chil
맞아들이다Vtmach-a-tu~l-i-ta
맞접다Vtmach-cho~p-ta
머리숙이다Vimo~-ri-suk-i-ta
머릿발서다Vimo~-ris-pal-so~-ta
먹따다Vimo~k-tta-ta
멀다VXimo~l-ta
멸절-되다Vimyo~l-cho~l-toe-ta
모살謀殺NCVPtmo-sal
모집다Vtmo-chip-ta
목격目擊NCVPtmok-kyo~k
목불식정目不識丁NCVimok-pul-sik-cho~ng
목잠기다Vimok-cham-ki-ta
못박이다Vimos-pak-i-ta
몽글다AXmong-ku~l-ta
무뜯다Vtmu-ttu~t-ta
무르다AXmu-ru~-ta
무미無味NCAmu-mi
무수無數NCAmu-su
무의미無意味NCAmu-u~i-mi
묵례默禮NCVimuk-rye
문정問情NCVimun-cho~ng
밀착-되다Vimil-ch'ak-toe-ta
반당反黨NCVipan-tang
반뜩-거리다Vtpan-ttu~k-ko~-ri-ta
반입搬入NCVPtpan-ip
발견-되다Vipal-kyo~n-toe-ta
발그름하다AXpal-ku~-ru~m-ha-ta
발달-되다Vipal-tal-toe-ta
발라내다Vtpal-ra-nae-ta
발름-거리다Vipal-ru~m-ko~-ri-ta
발병發兵NCVipal-pyo~ng
발진發振NCVipal-chin
밟다Vtpalp-ta
배다르다AXpae-ta-ru~-ta
배속配屬NCVPtpae-sok
뱅시레DVipaeng-si-re
번득-거리다Vipo~n-tu~k-ko~-ri-ta
벌개지다Vipo~l-kae-chi-ta
벌컥-거리다Vtpo~l-k'o~k-ko~-ri-ta
범과泛過NCVipo~m-kwa
벗다Vipo~s-ta
병립竝立NCVipyo~ng-rip
복과재생福過災生NCVipok-kwa-chae-saeng
봉싯거리다Vtpong-sis-ko~-ri-ta
부러워지다Vipu-ro~-wo~-chi-ta
부릍다Vipu-ru~t'-ta
부전자전父傳子傳NCVtpu-cho~n-cha-cho~n
북돋우다Vtpuk-tot-u-ta
분권分權NCVipun-kwo~n
분립-되다Vipun-rip-toe-ta
분철分鐵NCVipun-ch'o~l
불언실행不言實行NCVipul-o~n-sil-haeng
붐하다AXpum-ha-ta
비교比較NCVtpi-kyo
비다듬다Vtpi-ta-tu~m-ta
비뚤다AXpi-ttul-ta
비롯-되다Vipi-ros-toe-ta
비비꾀다Vipi-pi-kkoe-ta
비죽-거리다Vtpi-chuk-ko~-ri-ta
빛나다Vipich'-na-ta
빠끔빠끔DVippa-kku~m-ppa-kku~m
뺀들-거리다Vippaen-tu~l-ko~-ri-ta
뻐스럭-거리다Vtppo~-su~-ro~k-ko~-ri-ta
뻔뻔스럽다AXppo~n-ppo~n-su~-ro~p-ta
뻘그뎅뎅하다AXppo~l-ku~-teng-teng-ha-ta
뻥글-거리다Vippo~ng-ku~l-ko~-ri-ta
뾰로통해지다Vippyo-ro-t'ong-hae-chi-ta
뿌두둑DVippu-tu-tuk
Hanja: Chinese characters used in Korean
POS: Part of speech
Sub: Subcategories of POS (part of speech)
Type:
- [i] intransitive
- [t] transitive
-[ti] transitive & intransitive
MOE: Romanized Korean according to original Ministry of Education system

Practical Applications

KLD is especially suitable for applications in the field of:

Morphological analysis

Machine translation

CJK input method editors

Speech technology

Related Resources

Chinese Lexical Database

Monolingual general vocabulary for NLP applications

Japanese Lexical Database

Monolingual general vocabulary for NLP applications

Korean Phonetic Database

Phonetic and phonemic transcriptions for core Korean vocabulary