Dangerous Parallel

3. The Most Dangerous Language

11.  The Vietnamese sound system is very rich — close to seven thousand syllables including the six tones (eight, according to another theory). Vietnamese, especially the Hanoi dialect, is replete with “glottal stops”. See the chart of nearly 7000 syllables (with tones) that we compiled at our institute. Yes, almost 7000 syllables!!

Chart with summary of Vietnamese syllables

12.  When some people speak they sound like they are constantly gagging on one “glottal stop” after another, almost as if they are on the verge of choking! One day I came up against a phrase that gets first prize for “the most dangerous word to pronounce.” It’s written cưới ngựa and means “to ride a horse.” Here are members of the Nguyen Family, where I had dinner as part of my “total immersion” course, demonstrating the art of not choking on a Vietnamese horse 🙂

13.  Just listen to the first two words — cưới ngựa! — pronounced by mom, dad and daughter. Can you say it without gagging!? So I decided to nickname Vietnamese “the most dangerous language in the world,” because if you try a few of the dangerous phrases, you might gag, retch and choke! Now listen to one of my teachers, Thuy, describing how to ride a horse in “the most dangerous language,” with her version of cưới ngựa.

14.  My other teacher, Van Anh, liked the joke so much that she bound my study notes into a booklet entitled “Which is the most dangerous language in the world?” I value this more than the Old Testament 🙂

15.  Now let’s take the dangerous language to the next level. Van Anh wrote a sentence that has enough glottal stops to make you gag, choke and gasp, all at the same time! “Nghĩa vừa cưỡi ngựa vừa cười ngặt nghẽo nên ngã ngựa, Nghĩa cười ngượng nghịu, ” which in English means “Nghia was laughing his head off while riding the horse so he fell off, Nghia smiled shyly.” Be careful when you watch the video. 🙂

But, after all is said and done, no, I don’t think you need to take out a life insurance policy to study this Most Dangerous Language 🙂

 

English with pictures

3. 世界で最も危険な言語

11.  ベトナム語の音韻体系はとても複雑で、7000近い音節と6つの声調(8つとする説もある)がある。ベトナム語は、特にハノイ方言の場合、「声門閉鎖音」が実に多い。私たちの研究所では、7000近い音節(と声調)を収録した表を編纂したので、見て頂きたい。7000近いというのは本当の話だ!

ベトナム語音節の要約表

12.  ベトナム人が話す時、声門閉鎖音が来る度に喉を詰まらせているように聞こえる。窒息寸前ではないかと思うほどである。私はある日、「最も発音するのが危険な単語」賞が取れる語句に遭遇した。綴りは「cưới ngựa」で、意味は「馬に乗る」。ここに登場するのは、私が「トータル・イマージョン」方式のベトナム語研修の一環として夕食を共にした Nguyen 家の皆さん。窒息することなくベトナムの馬に乗る技を披露してくれているところ (^_^)

13.  最初の2つの単語「cưới ngựa」を御両親と娘さんが発音するのを聴いて頂きたい。皆さんは、喉を詰まらせずに言えるだろうか? そこで私はベトナム語を「世界で最も危険な言語」と名付けることにした。というのも、危険な語句を2つ、3つ言おうとするだけで、喉が詰まり、ゲッと反応し、息が止まり兼ねないからだ! 次の動画は、私の先生の一人、Thuy が「最も危険な言語」で馬に乗る方法を説明しているところ。Thuy が発音すると「cưới ngựa」はこうなる。

14.  もう一人の私の先生 Van Anh は、この「珍説」が痛く気に入って、私の学習ノートを小冊子に綴じてくれた上に、「世界で最も危険な言語は何語?」というタイトルまで付けてくれた。私はこの小冊子を旧約聖書よりも大切にしている (^_^)

15.  それではこの危険論を更に1歩進めてみよう。Van Anh が次に書いてくれた文は声門閉鎖音だらけで、恐らく皆さんの喉は詰まり、息ができず、喘ぐだろう。それもいっぺんに! “Nghĩa vừa cưỡi ngựa vừa cười ngặt nghẽo nên ngã ngựa, Nghĩa cười ngượng nghịu,”というのがそれだが、意味は、「Nghia は乗馬中に大笑いし続けて落馬した。Nghia は照れ笑いした」。動画を見るときは、くれぐれも気を付けて。(||)

しかし、結局のところ、この「最も危険な言語」を学ぶ為に、わざわざ生命保険に加入する必要はないと思う (^_^)

 

写真付きの日本語

3. La Plej Danĝera Lingvo

11.  La vjetnama sonsistemo estas tre riĉa — kun preskaŭ sep mil silaboj, inkluzive de la ses tonoj (ok, laŭ alia teorio). La vjetnama, precipe la hanoja dialekto, abundas je “glotaj plozivoj”. Vidu la tabelon de preskaŭ 7000 silaboj (kun tonoj), kiun ni kompilis ĉe nia instituto. Jes, preskaŭ 7000!

Resuma tabelo de vjetnamaj silaboj

12.  Kiam vjetnamoj parolas, ili sonas, kiel se ili konstante strangolas sin ĉe unu “glota plozivo” post la alia, preskaŭ kvazaŭ ili estus sufokiĝontaj! Iun tagon, mi renkontis frazeton, kiu povus gajni la unuan premion por “la plej danĝera vorto por prononci”. Ĝi estas skribita cưới ngựa kaj signifas “rajdi sur ĉevalo”. Jen membroj de la familio Nguyen, ĉe kiu mi vespermanĝis kadre de mia “plenmergiĝa” kurso, demonstrantaj la arton de rajdado sur vjetnama ĉevalo sen sufokiĝo 🙂

13.  Simple aŭskultu la unuajn du vortojn — cưới ngựa! — prononcatajn de panjo, paĉjo kaj filino. Ĉu vi povas elparoli ilin sen strangoli vin? Mi do decidis karesnomi la vjetnaman “la plej danĝera lingvo en la mondo”, ĉar, se vi provas diri kelkajn el la danĝeraj frazetoj, vi povas strangoli vin kaj sufokiĝi! Nun, aŭskultu unu el miaj instruistinoj, Thuy, priskribanta, kiel rajdi sur ĉevalo en “la plej danĝera lingvo”, kun sia versio de cưới ngựa.

14.  Mia alia instruistino, Van Anh, ŝatis la ŝercon tiel multe, ke ŝi bindis miajn studnotojn en libreton kun la titolo “Kiu estas la plej danĝera lingvo en la mondo?” Mi trezoras ĉi tiun libreton pli multe ol la Malnovan Testamenton 🙂

15. Nun ni prenu la dangxer-diskuton al la sekva nivelo. Van Anh skribis frazon, kiu enhavas sufiĉe da glotaj plozivoj por igi vin strangoliĝi, sufokiĝi kaj anheli, en unu sama momento! “Nghĩa vừa cưỡi ngựa vừa cười ngặt nghẽo nên ngã ngựa, Nghĩa cười ngượng nghịu,” kiu en Esperanto signifas,“Nghia ridegis dum ĉeval-rajdado, tiel ke li defalis. Nghia ridetis embarasite.” Estu singardema, kiam vi rigardos la videon. 🙂

Sed, post ĉio, mi ne pensas, ke vi bezonas aĉeti vivasekuran polison por studi ĉi tiun Plej Danĝeran Lingvon 🙂

 

Esperanto kun fotoj

3. Ngôn ngữ nguy hiểm nhất

11.  Hệ thống ngữ âm trong tiếng Việt rất phong phú – với gần 7000 âm tiết bao gồm sáu dấu thanh điệu (cũng có ý kiến cho rằng tiếng Việt có tám dấu thanh điệu). Tiếng Việt, đặc biệt là phương ngữ của Hà Nội, có vô cùng nhiều “âm tắc thanh hầu”. Hãy xem bảng biểu thị gồm có gần 7000 âm tiết (với dấu thanh điệu) mà chúng tôi đã tổng hợp lại ở viện nghiên cứu của mình. Vâng, gần 7000 âm tiết!!

Bảng tổng hợp các âm tiết trong tiếng Việt

12.  Một số người khi nói thì nghe giống như họ đang liên tục bị mắc nghẹn vậy, hết “âm tắc thanh hầu” này lại đến “âm tắc thanh hầu” khác, gần như thể họ sắp nghẹt thở đến nơi! Một hôm, tôi đã vật lộn với một cụm từ mà chính nó đã giành giải quán quân cho “từ có phát âm nguy hiểm nhất”. Đó chính là từ cưỡi ngựa. Đây là những thành viên trong gia đình ông Nguyễn. Tôi đã có dịp cùng dùng bữa tối với gia đình như một phần trong khoá học “hoàn toàn tắm mình trong ngôn ngữ. Mọi người đang trình diễn nghệ thuật cưỡi ngựa Việt Nam mà không bị nghẹt thở.

13.  Hãy lắng nghe chỉ hai từ đầu tiên —cưỡi ngựa! – mà bà mẹ, ông bố, và cô con gái phát âm. Bạn có thể nói mà không cảm thấy như mắc nghẹn được chứ!? Vì thế mà tôi đã quyết định đặt cho tiếng Việt biệt hiệu “ngôn ngữ nguy hiểm nhất trên thế giới,” bởi nếu bạn thử nói một vài cụm từ nguy hiểm, không cẩn thận bạn có thể bị mắc nghẹn, oẹ khan và nghẹt thở! Giờ thì hãy nghe Thuỷ, một trong những cô giáo của tôi, giải thích cách cưỡi ngựa bằng “thứ tiếng nguy hiểm nhất”, với phiên bản cưỡi ngựa của riêng cô.

14.  Vân Anh, một giáo viên khác của tôi, đã thích chuyện đùa này đến mức cô đã tập hợp các ghi chép nội dung bài học của tôi thành một quyển sách nhỏ với tựa đề “Ngôn ngữ nào nguy hiểm nhất trên thế giới?” Tôi nâng niu quyển sách này còn hơn cả cuốn Kinh Cựu Ước.

15.  Nào, chúng ta hãy cùng thử đến với thứ ngôn ngữ nguy hiểm này ở một cấp độ mới. Vân Anh đã đặt một câu mà trong đó số âm tắc thanh hầu đủ để khiến bạn mắc nghẹn, nghẹt thở và thở gấp, tất cả cùng lúc! “Nghĩa vừa cưỡi ngựa vừa cười ngặt nghẽo nên ngã ngựa, Nghĩa cười ngượng nghịu.” trong tiếng Anh nghĩa là “Nghia was laughing his head off while riding the horse so he fell off, Nghia smiled shyly.” Hãy cẩn thận khi bạn xem video này.

Nhưng không, nói thì nói vậy thôi, tôi không nghĩ là bạn cần phải mua bảo hiểm nhân thọ để học thứ Ngôn ngữ Nguy hiểm nhất này đâu

 

Tiếng Việt với hình ảnh minh hoạ

3. 世界で最も危険な言語

11.  ベトナム語の音韻体系はとても複雑で、7000近い音節と6つの声調(8つとする説もある)がある。ベトナム語は、特にハノイ方言の場合、「声門閉鎖音」が実に多い。私たちの研究所では、7000近い音節(と声調)を収録した表を編纂したので、見て頂きたい。7000近いというのは本当の話だ!

ベトナム語音節の要約表

12.  ベトナム人が話す時、声門閉鎖音が来る度に喉を詰まらせているように聞こえる。窒息寸前ではないかと思うほどである。私はある日、「最も発音するのが危険な単語」賞が取れる語句に遭遇した。綴りは「cưới ngựa」で、意味は「馬に乗る」。ここに登場するのは、私が「トータル・イマージョン」方式のベトナム語研修の一環として夕食を共にした Nguyen 家の皆さん。窒息することなくベトナムの馬に乗る技を披露してくれているところ (^_^)

13.  最初の2つの単語「cưới ngựa」を御両親と娘さんが発音するのを聴いて頂きたい。皆さんは、喉を詰まらせずに言えるだろうか? そこで私はベトナム語を「世界で最も危険な言語」と名付けることにした。というのも、危険な語句を2つ、3つ言おうとするだけで、喉が詰まり、ゲッと反応し、息が止まり兼ねないからだ! 次の動画は、私の先生の一人、Thuy が「最も危険な言語」で馬に乗る方法を説明しているところ。Thuy が発音すると「cưới ngựa」はこうなる。

14.  もう一人の私の先生 Van Anh は、この「珍説」が痛く気に入って、私の学習ノートを小冊子に綴じてくれた上に、「世界で最も危険な言語は何語?」というタイトルまで付けてくれた。私はこの小冊子を旧約聖書よりも大切にしている (^_^)

15.  それではこの危険論を更に1歩進めてみよう。Van Anh が次に書いてくれた文は声門閉鎖音だらけで、恐らく皆さんの喉は詰まり、息ができず、喘ぐだろう。それもいっぺんに! “Nghĩa vừa cưỡi ngựa vừa cười ngặt nghẽo nên ngã ngựa, Nghĩa cười ngượng nghịu,”というのがそれだが、意味は、「Nghia は乗馬中に大笑いし続けて落馬した。Nghia は照れ笑いした」。動画を見るときは、くれぐれも気を付けて。(||)

しかし、結局のところ、この「最も危険な言語」を学ぶ為に、わざわざ生命保険に加入する必要はないと思う (^_^)

 

写真付きの日本語

3. La Plej Danĝera Lingvo

11.  La vjetnama sonsistemo estas tre riĉa — kun preskaŭ sep mil silaboj, inkluzive de la ses tonoj (ok, laŭ alia teorio). La vjetnama, precipe la hanoja dialekto, abundas je “glotaj plozivoj”. Vidu la tabelon de preskaŭ 7000 silaboj (kun tonoj), kiun ni kompilis ĉe nia instituto. Jes, preskaŭ 7000!

Resuma tabelo de vjetnamaj silaboj

12.  Kiam vjetnamoj parolas, ili sonas, kiel se ili konstante strangolas sin ĉe unu “glota plozivo” post la alia, preskaŭ kvazaŭ ili estus sufokiĝontaj! Iun tagon, mi renkontis frazeton, kiu povus gajni la unuan premion por “la plej danĝera vorto por prononci”. Ĝi estas skribita cưới ngựa kaj signifas “rajdi sur ĉevalo”. Jen membroj de la familio Nguyen, ĉe kiu mi vespermanĝis kadre de mia “plenmergiĝa” kurso, demonstrantaj la arton de rajdado sur vjetnama ĉevalo sen sufokiĝo 🙂

13.  Simple aŭskultu la unuajn du vortojn — cưới ngựa! — prononcatajn de panjo, paĉjo kaj filino. Ĉu vi povas elparoli ilin sen strangoli vin? Mi do decidis karesnomi la vjetnaman “la plej danĝera lingvo en la mondo”, ĉar, se vi provas diri kelkajn el la danĝeraj frazetoj, vi povas strangoli vin kaj sufokiĝi! Nun, aŭskultu unu el miaj instruistinoj, Thuy, priskribanta, kiel rajdi sur ĉevalo en “la plej danĝera lingvo”, kun sia versio de cưới ngựa.

14.  Mia alia instruistino, Van Anh, ŝatis la ŝercon tiel multe, ke ŝi bindis miajn studnotojn en libreton kun la titolo “Kiu estas la plej danĝera lingvo en la mondo?” Mi trezoras ĉi tiun libreton pli multe ol la Malnovan Testamenton 🙂

15. Nun ni prenu la dangxer-diskuton al la sekva nivelo. Van Anh skribis frazon, kiu enhavas sufiĉe da glotaj plozivoj por igi vin strangoliĝi, sufokiĝi kaj anheli, en unu sama momento! “Nghĩa vừa cưỡi ngựa vừa cười ngặt nghẽo nên ngã ngựa, Nghĩa cười ngượng nghịu,” kiu en Esperanto signifas,“Nghia ridegis dum ĉeval-rajdado, tiel ke li defalis. Nghia ridetis embarasite.” Estu singardema, kiam vi rigardos la videon. 🙂

Sed, post ĉio, mi ne pensas, ke vi bezonas aĉeti vivasekuran polison por studi ĉi tiun Plej Danĝeran Lingvon 🙂

 

Esperanto kun fotoj

3. Ngôn ngữ nguy hiểm nhất

11.  Hệ thống ngữ âm trong tiếng Việt rất phong phú – với gần 7000 âm tiết bao gồm sáu dấu thanh điệu (cũng có ý kiến cho rằng tiếng Việt có tám dấu thanh điệu). Tiếng Việt, đặc biệt là phương ngữ của Hà Nội, có vô cùng nhiều “âm tắc thanh hầu”. Hãy xem bảng biểu thị gồm có gần 7000 âm tiết (với dấu thanh điệu) mà chúng tôi đã tổng hợp lại ở viện nghiên cứu của mình. Vâng, gần 7000 âm tiết!!

Bảng tổng hợp các âm tiết trong tiếng Việt

12.  Một số người khi nói thì nghe giống như họ đang liên tục bị mắc nghẹn vậy, hết “âm tắc thanh hầu” này lại đến “âm tắc thanh hầu” khác, gần như thể họ sắp nghẹt thở đến nơi! Một hôm, tôi đã vật lộn với một cụm từ mà chính nó đã giành giải quán quân cho “từ có phát âm nguy hiểm nhất”. Đó chính là từ cưỡi ngựa. Đây là những thành viên trong gia đình ông Nguyễn. Tôi đã có dịp cùng dùng bữa tối với gia đình như một phần trong khoá học “hoàn toàn tắm mình trong ngôn ngữ. Mọi người đang trình diễn nghệ thuật cưỡi ngựa Việt Nam mà không bị nghẹt thở.

13.  Hãy lắng nghe chỉ hai từ đầu tiên —cưỡi ngựa! – mà bà mẹ, ông bố, và cô con gái phát âm. Bạn có thể nói mà không cảm thấy như mắc nghẹn được chứ!? Vì thế mà tôi đã quyết định đặt cho tiếng Việt biệt hiệu “ngôn ngữ nguy hiểm nhất trên thế giới,” bởi nếu bạn thử nói một vài cụm từ nguy hiểm, không cẩn thận bạn có thể bị mắc nghẹn, oẹ khan và nghẹt thở! Giờ thì hãy nghe Thuỷ, một trong những cô giáo của tôi, giải thích cách cưỡi ngựa bằng “thứ tiếng nguy hiểm nhất”, với phiên bản cưỡi ngựa của riêng cô.

14.  Vân Anh, một giáo viên khác của tôi, đã thích chuyện đùa này đến mức cô đã tập hợp các ghi chép nội dung bài học của tôi thành một quyển sách nhỏ với tựa đề “Ngôn ngữ nào nguy hiểm nhất trên thế giới?” Tôi nâng niu quyển sách này còn hơn cả cuốn Kinh Cựu Ước.

15.  Nào, chúng ta hãy cùng thử đến với thứ ngôn ngữ nguy hiểm này ở một cấp độ mới. Vân Anh đã đặt một câu mà trong đó số âm tắc thanh hầu đủ để khiến bạn mắc nghẹn, nghẹt thở và thở gấp, tất cả cùng lúc! “Nghĩa vừa cưỡi ngựa vừa cười ngặt nghẽo nên ngã ngựa, Nghĩa cười ngượng nghịu.” trong tiếng Anh nghĩa là “Nghia was laughing his head off while riding the horse so he fell off, Nghia smiled shyly.” Hãy cẩn thận khi bạn xem video này.

Nhưng không, nói thì nói vậy thôi, tôi không nghĩ là bạn cần phải mua bảo hiểm nhân thọ để học thứ Ngôn ngữ Nguy hiểm nhất này đâu

 

Tiếng Việt với hình ảnh minh hoạ

3. The Most Dangerous Language

11.  The Vietnamese sound system is very rich — close to seven thousand syllables including the six tones (eight, according to another theory). Vietnamese, especially the Hanoi dialect, is replete with “glottal stops”. See the chart of nearly 7000 syllables (with tones) that we compiled at our institute. Yes, almost 7000 syllables!!

Chart with summary of Vietnamese syllables

12.  When some people speak they sound like they are constantly gagging on one “glottal stop” after another, almost as if they are on the verge of choking! One day I came up against a phrase that gets first prize for “the most dangerous word to pronounce.” It’s written cưới ngựa and means “to ride a horse.” Here are members of the Nguyen Family, where I had dinner as part of my “total immersion” course, demonstrating the art of not choking on a Vietnamese horse 🙂

13.  Just listen to the first two words — cưới ngựa! — pronounced by mom, dad and daughter. Can you say it without gagging!? So I decided to nickname Vietnamese “the most dangerous language in the world,” because if you try a few of the dangerous phrases, you might gag, retch and choke! Now listen to one of my teachers, Thuy, describing how to ride a horse in “the most dangerous language,” with her version of cưới ngựa.

14.  My other teacher, Van Anh, liked the joke so much that she bound my study notes into a booklet entitled “Which is the most dangerous language in the world?” I value this more than the Old Testament 🙂

15.  Now let’s take the dangerous language to the next level. Van Anh wrote a sentence that has enough glottal stops to make you gag, choke and gasp, all at the same time! “Nghĩa vừa cưỡi ngựa vừa cười ngặt nghẽo nên ngã ngựa, Nghĩa cười ngượng nghịu, ” which in English means “Nghia was laughing his head off while riding the horse so he fell off, Nghia smiled shyly.” Be careful when you watch the video. 🙂

But, after all is said and done, no, I don’t think you need to take out a life insurance policy to study this Most Dangerous Language 🙂

 

English with pictures