Dictionaries

   Overview
   Arabic
   Chinese
   Japanese
   Korean
   Mobile

Other

   Articles/papers
   KDPS
   Jack Halpern

Company

   About
   Data Licensing
   Jobs
   Location
   Contact
   Map


Database of Chinese Full Names

中国人名数据库

Overview

This database covers four million Chinese full names, complete with pinyin readings. It's important to keep in mind that this database doesn't contain generated full names but rather the names of real people, including celebrities.

Data Sample

NOTE: As shown by the red, an important feature of this database is the it shows pronunciation differences between Simplified (SC) and Traditional (TC) Chinese.

SC Name Surname Given Name Pinyin TC Name Zhuyin English
邓小平 小平 dèng xiǎopíng 鄧小平 ㄉㄥˋ ㄒㄧㄠˇㄆㄧㄥˊ Deng Xiaoping
翟贤烈 贤烈dí xiánliè 翟賢烈 ㄉㄧˊ ㄒㄧㄢˊㄌㄧㄝˋ Di Xianlie
丁凯企 凯企 dīng kǎi 丁凱企 ㄉㄧㄥ ㄎㄞˇㄑㄧˋ Ding Kaiqi
丁凌微 凌微 dīng língwēi 丁凌微 ㄉㄧㄥ ㄌㄧㄥˊㄨㄟˊ Ding Lingwei
范冰冰 冰冰 fàn bīngbīng 范冰冰 ㄈㄢˋ ㄅㄧㄥㄅㄧㄥ Fan Bingbing
胡锦涛 锦涛hú jǐntāo 胡錦濤 ㄏㄨˊ ㄐㄧㄣˇㄊㄠˊ Hu Jintao
华铉钟 铉钟 huà xuànzhōng 華鉉鐘 ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄢˋㄓㄨㄥ Hua Xuanzhong
皇甫艳玲 皇甫 艳玲 huángfǔ yànlíng 皇甫艷玲 ㄏㄨㄤˊㄈㄨˇ ㄧㄢˋㄌㄧㄥˊ Huangfu Yanling
李克强 克强 lǐ kèqiáng 李克強 ㄌㄧˇ ㄎㄜˋㄑㄧㄤˊ Li Keqiang
卢新帆 新帆 lú xīnfān 盧新帆 ㄌㄨˊ ㄒㄧㄣㄈㄢˊ Lu Xinfan
马玉洁 玉洁 mǎ yùjié 馬玉潔 ㄇㄚˇ ㄩˋㄐㄧㄝˊ Ma Yujie
马云 mǎ yún 馬雲 ㄇㄚˇ ㄩㄣˊ Ma Yun
毛泽东 泽东 máo zédōng 毛澤東 ㄇㄠˊ ㄗㄜˊㄉㄨㄥ Mao Zedong
区仲生 仲生 ōu zhòngshēng 區仲生 ㄡ ㄓㄨㄥˋㄕㄥ Ou Zhongsheng
欧阳世彬 欧阳 世彬 ōuyáng shìbīn 歐陽世彬 ㄡㄧㄤˊ ㄕˋㄅㄧㄣ Ouyang Shibin
任一君 一君 rén yījūn 任一君 ㄖㄣˊ ㄧㄐㄩㄣ Ren Yijun
孙权 sūn quán 孫權 ㄙㄨㄣ ㄑㄩㄢˊ Sun Quan
孙少波 少波 sūn shàobō 孫少波 ㄙㄨㄣ ㄕㄠˋㄅㄛ Sun Shaobo
谭滢月 滢月 tán yíngyuè 譚瀅月 ㄊㄢˊ ㄧㄥˊㄩㄝˋ Tan Yingyue
王安石 安石 wáng ānshí 王安石 ㄨㄤˊ ㄢㄕˊ Wang Anshi
吴赟 wú yūn 吳贇 ㄨˊ ㄩㄣ Wu Yun
习近平 近平 xí jìnpíng 習近平 ㄒㄧˊ ㄐㄧㄣˋㄆㄧㄥˊ Xi Jinping
叶霓凯 霓凯 yè níkǎi 叶霓凱 ㄧㄝˋ ㄋㄧˊㄎㄞˇ Ye Nikai
易军松 军松yì jūnsōng 易軍松 ㄧˋ ㄐㄩㄣㄙㄨㄥ Yi Junsong
张锻民 锻民 zhāng duànmín 張鍛民 ㄓㄤ ㄉㄨㄢˋㄇㄧㄣˊ Zhang Duanmin
张伟 zhāng wěi 張偉 ㄓㄤ ㄨㄟˇ Zhang Wei
周恩来 恩来 zhōu ēnlái 周恩來 ㄓㄡ ㄣㄌㄞˊ Zhou Enlai
周善聪 善聪 zhōu shàncōng 周善聰 ㄓㄡ ㄕㄢˋㄘㄨㄥ Zhou Shancong

The above sample is also available as a PDF.