Arabic Chapter 4: Symbols of the United States

No.Arabic
1رموز الولايات المتحدة
2رموز الولايات المتحدة
3الولايات المتحدة بلد كبير له العديد من الرموز.
4الرمز هو الشيء الذي يمثل شيئا آخر.
5علم الولايات المتحدة
6إن علم الولايات المتحدة رمز هام.
7النجوم تمثل الخمسين ولاية.
8وتمثل الخطوط الولايات الثلاث عشرة عندما كانت البلاد جديدة.
9ولد أول علم أمريكي عندما أصبحت الولايات المتحدة بلدا.
10كان في ذاك العلم ثلاث عشرة نجمة.
11تمت إضافة النجوم إلى الولايات الجديدة.
12زاد على العلم الأمريكى خمسون نجمة في عام 1959.
13النسر الأمريكي
14النسر الأمريكي هو رمز للولايات المتحدة.
15هذا الطائر القوي الجميل يعيش طويلا.
16الولايات المتحدة
17الولايات المتحدة لديها العديد من المعالم الشهيرة.
18المعالم هي الأشياء الهامة كالمباني، أو الأماكن.
19العديد من المعالم الأمريكية تكرم الماضي الأمريكي.
20يرحب تمثال الحرية بالناس إلى الولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم.
No.Arabic
1رُموز الوِلايْات المُتَّحِدَة
2رُموز الوِلايْات المُتَّحِدَة
3الوِلايْات المُتَّحِدَة بَلد كَبير لَهُ العَديد مِن الرُموز.
4الرَمز هُوَ الشَيء الَّذي يُمَثِّل شَيْئاً آخَر.
5عَلَم الوِلايْات المُتَّحِدَة
6إنَّ عَلَم الوِلايْات المُتَّحِدَة رَمز هام.
7النُجوم تُمَثِّل الخَمسين وِلايَة.
8وَتُمَثِّل الخُطوط الوِلايْات الثَلاث عَشَرَةَ عِندَما كانَت البِلاد جَديدَة.
9وُلِدَ أَوَّلُ عَلَم أَمريكي عِندَما أَصبَحَت الوِلايْات المُتَّحِدَة بَلَداً.
10كانَ في ذاك العَلَم ثَلاثَ عَشرَةَ نَجمَة.
11تَمَّت إضافَةِ النُجوم إلى الوِلايْات الجَديدَة.
12زادَ عَلى العَلَم الأَمريكى خَمسون نَجمَة في عام 1959.
13النِسر الأَمريكي
14النِسر الأَمريكي هُوَ رَمز لِلوِلايْات المُتَّحِدَة.
15هَذا الطائِر القَوِي الجَميل يَعيشُ طَويلاً.
16الوِلايْات المُتَّحِدَة
17الوِلايْات المُتَّحِدَة لَدَيْها العَديد مِن المَعالِم الشَهيرَة.
18المَعالِم هِيَ الأَشيْاء الهامَّة كالمَباني، أَوْ الأَماكِن.
19العَديد مِن المَعالِم الأَمريكِيَّة تُكَرِّم الماضي الأَمريكي.
20يُرَحِّب تِمثال الحُرِّيَّة بِالناس إلى الوِلايْات المُتَّحِدَة مِن جَميع أَنحاء العالَم.
No.Romanization
1rumūz al-wilāyāt al-muttaḥidah
2rumūz al-wilāyāt al-muttaḥidah
3al-wilāyāt al-muttaḥidah bald kabīr lahu al-ʿadīd min al-rumūz.
4al-ramz huwa al-šaīʾ al-ّaḏī yumaṯṯil šayʾan ʾāḫar.
5ʿalam al-wilāyāt al-muttaḥidah
6ʾinna ʿalam al-wilāyāt al-muttaḥidah ramz hām.
7al-nuǧūm tumaṯṯil al-ḫamsīn wilāyah.
8watumaṯṯil al-ḫuṭūṭ al-wilāyāt al-ṯalāṯ ʿašaraẗa ʿindamā kānat al-bilād ǧadīdah.
9wulida ʾawwalu ʿalam ʾamrīkī ʿindamā ʾaṣbaḥat al-wilāyāt al-muttaḥidah baladan.
10kāna fī ḏāk al-ʿalam ṯalāṯa ʿašraẗa naǧmah.
11tammat ʾiḍāfaẗi al-nuǧūm ʾilā al-wilāyāt al-ǧadīdah.
12zāda ʿalā al-ʿalam al-ʾamrīkā ḫamsūn naǧmah fī ʿām 1959.
13al-nisr al-ʾamrīkī
14al-nisr al-ʾamrīkī huwa ramz lilwilāyāt al-muttaḥidah.
15haḏā al-ṭāʾir al-qawiī al-ǧamīl yaʿīšu ṭaūīlan.
16al-wilāyāt al-muttaḥidah
17al-wilāyāt al-muttaḥidah ladayhā al-ʿadīd min al-maʿal-im al-šahīrah.
18al-maʿal-im hiya al-ʾašyāʾ al-hāmmah kal-mabānī, ʾaw al-ʾamākin.
19al-ʿadīd min al-maʿal-im al-ʾamrīkiyyah tukarrim al-māḍī al-ʾamrīkī.
20yuraḥḥib timṯal- al-ḥurriyyah bilnās ʾilā al-wilāyāt al-muttaḥidah min ǧamīʿ ʾanḥāʾ al-ʿal-am.
No.English
1SYMBOLS OF THE UNITED STATES
2U.S. SYMBOLS
3The United States is a big country with many symbols.
4A symbol is a thing that stands for something else.
5U.S. FLAG
6The United States flag is an important symbol.
7The stars stand for the fifty states.
8The stripes stand for the thirteen states when the country was new.
9The first U.S. flag was made when the United States became a country.
10That flag only had thirteen stars.
11Stars were added for new states.
12The U.S. flag got fifty stars in 1959.
13BALD EAGLE
14The bald eagle is a symbol of the United States.
15This strong, beautiful bird lives for a long time.
16U.S. LANDMARKS
17The United States has many famous landmarks.
18Landmarks are important objects, buildings, or places.
19Many U.S. landmarks honor times in America’s past.
20The Statue of Liberty welcomes people to the United States from around the world.
No.German
1SYMBOLE DER VEREINIGTEN STAATEN
2AMERIKANISCHE SYMBOLE
3Die Vereinigten Staaten sind ein großes Land mit vielen Symbolen.
4Ein Symbol ist etwas, das für etwas anderes steht.
5DIE AMERIKANISCHE FLAGGE
6Die amerikanische Flagge ist ein wichtiges Symbol.
7Die Sterne stehen für die fünfzig Staaten.
8Die Streifen stehen für die dreizehn Staaten, als das Land neu war.
9Die erste amerikanische Flagge ist entstanden, als die Vereinigten Staaten ein Land wurden.
10Die Flagge hatte nur dreizehn Sterne.
11Sterne wurden für neue Staaten hinzugefügt.
12Die amerikanische Flagge bekam im Jahr 1959 fünfzig Sterne.
13WEIßKOPFSEEADLER
14Der Weißkopfseeadler ist ein Symbol der Vereinigten Staaten.
15Dieser starke, wunderschöne Vogel lebt sehr lange.
16AMERIKANISCHE WAHRZEICHEN
17Die Vereinigten Staaten haben viele berühmte Wahrzeichen.
18Wahrzeichen sind wichtige Objekte, Gebäude oder Orte.
19Viele amerikanische Wahrzeichen ehren bestimmte Zeiten in Amerikas Vergangenheit.
20Die Freiheitsstatue heißt Menschen aus der ganzen Welt in den Vereinigten Staaten willkommen.
No.Pinyin
1Měiguó de biāozhì
2Měiguó de biāozhì
3Měiguó shì yí ge yóu hěn duō biāozhì de dàguó .
4Biāozhì shì néng dàibiǎo qítā shìwù de rén huò wù .
5Měiguó guóqí
6Měiguó guóqí shì yí ge zhòng yào de xiàngzhēng .
7Guóqí shàng de xīngxing dàibiǎo wǔshí ge zhōu .
8Tiáowén dàibiǎo měiguó jiànguó shí de shísān ge zhōu .
9Dì yīmiàn měiguó guóqí shì zài Měiguó jiànguó shí zuò de .
10Zhè miàn qí zhíyǒu shísān kē xīng .
11Dāng měiguó yǒu xīn de zhōu shí , guóqí jiù jiāshàng le xīn de xīngxing .
12Zài yī jiǔ wú jiǔ nián , měiguó guóqí yǒule wǔshí kē xīng .
13Měizhōu diāo
14Měizhōu diāo shì měiguó de xiàngzhēng .
15Zhèzhǒng xiōngměng yīngwǔ de niǎo néng huó de hěn cháng .
16Měiguó dì biāo
17Měiguó yóu hěn duō zhùmíng dìbiāo .
18Dìbiāo shì zhòng yào de wùtǐ , jiànzhù huò dìfāng .
19Hěn duō Měiguó dìbiāo shì wéile jìniàn měiguó lìshǐ shàng de zhòngyào shìqing .
20Zìyóu nǚshén xiàng huānyíng cóng shìjiè gèdì lái měiguó de rén .
No.Chinese
1美国的标志
2美国的标志
3美国是一个有很多标志的大国。
4标志能是代表其他事物的人或物。
5美国国旗
6美国国旗是一个重要的象征。
7国旗上的星星代表50个州。
8条纹代表美国建国时的13个州。
9第一面美国国旗是在美国建国时做的。
10这面旗只有13颗星。
11当美国有新的州时,国旗就加上了新的星星。
12在1959年,美国国旗有了50颗星。
13美洲雕
14美洲雕是美国的象征。
15这种凶猛英武的鸟能活得很长。
16美国地标
17美国有很多著名地标。
18地标是重要的物体,建筑或地方。
19很多美国地标是为了纪念美国历史上的重要事情。
20自由女神像欢迎从世界各地来美国的人。
No.Vietnamese
1BIỂU TƯỢNG CỦA HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ
2BIỂU TƯỢNG MỸ
3Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là một nước lớn với rất nhiều biểu tượng.
4Biểu tượng là một vật tượng trưng cho một vật khác.
5QUỐC KỲ MỸ
6Lá cờ Hoa Kỳ là một biểu tượng quan trọng.
7Những ngôi sao tượng trưng cho năm mươi lăm bang.
8Các kẻ sọc tượng trưng cho mười ba bang đầu tiên khi quốc gia thành lập.
9Lá cờ Hoa Kỳ đầu tiên được tạo ra khi nước Mỹ trở thành một quốc gia.
10Lá cờ đó chỉ có mười ba ngôi sao.
11Các ngôi sao được thêm vào mỗi khi có bang mới.
12Lá cờ Hoa Kỳ có năm mươi lăm ngôi sao vào năm 1959.
13ĐẠI BÀNG ĐẦU TRẮNG
14Đại bàng đầu trắng là biểu tượng của nước Mỹ.
15Loài chim mạnh mẽ và xinh đẹp này sống rất lâu.
16THẮNG CẢNH HOA KỲ
17Nước Mỹ có rất nhiều thắng cảnh nổi tiếng.
18Thắng cảnh là những sự vật, công trình hoặc địa điểm quan trọng.
19Rất nhiều thắng cảnh Mỹ tôn vinh các thời điểm trong lịch sử Hoa Kỳ.
20Tượng Nữ Thần Tự Do chào đón mọi người từ khắp thế giới đến nước Mỹ.
No.Arabic
1رموز الولايات المتحدة
2رموز الولايات المتحدة
3الولايات المتحدة بلد كبير له العديد من الرموز.
4الرمز هو الشيء الذي يمثل شيئا آخر.
5علم الولايات المتحدة
6إن علم الولايات المتحدة رمز هام.
7النجوم تمثل الخمسين ولاية.
8وتمثل الخطوط الولايات الثلاث عشرة عندما كانت البلاد جديدة.
9ولد أول علم أمريكي عندما أصبحت الولايات المتحدة بلدا.
10كان في ذاك العلم ثلاث عشرة نجمة.
11تمت إضافة النجوم إلى الولايات الجديدة.
12زاد على العلم الأمريكى خمسون نجمة في عام 1959.
13النسر الأمريكي
14النسر الأمريكي هو رمز للولايات المتحدة.
15هذا الطائر القوي الجميل يعيش طويلا.
16الولايات المتحدة
17الولايات المتحدة لديها العديد من المعالم الشهيرة.
18المعالم هي الأشياء الهامة كالمباني، أو الأماكن.
19العديد من المعالم الأمريكية تكرم الماضي الأمريكي.
20يرحب تمثال الحرية بالناس إلى الولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم.
No.Arabic
1رُموز الوِلايْات المُتَّحِدَة
2رُموز الوِلايْات المُتَّحِدَة
3الوِلايْات المُتَّحِدَة بَلد كَبير لَهُ العَديد مِن الرُموز.
4الرَمز هُوَ الشَيء الَّذي يُمَثِّل شَيْئاً آخَر.
5عَلَم الوِلايْات المُتَّحِدَة
6إنَّ عَلَم الوِلايْات المُتَّحِدَة رَمز هام.
7النُجوم تُمَثِّل الخَمسين وِلايَة.
8وَتُمَثِّل الخُطوط الوِلايْات الثَلاث عَشَرَةَ عِندَما كانَت البِلاد جَديدَة.
9وُلِدَ أَوَّلُ عَلَم أَمريكي عِندَما أَصبَحَت الوِلايْات المُتَّحِدَة بَلَداً.
10كانَ في ذاك العَلَم ثَلاثَ عَشرَةَ نَجمَة.
11تَمَّت إضافَةِ النُجوم إلى الوِلايْات الجَديدَة.
12زادَ عَلى العَلَم الأَمريكى خَمسون نَجمَة في عام 1959.
13النِسر الأَمريكي
14النِسر الأَمريكي هُوَ رَمز لِلوِلايْات المُتَّحِدَة.
15هَذا الطائِر القَوِي الجَميل يَعيشُ طَويلاً.
16الوِلايْات المُتَّحِدَة
17الوِلايْات المُتَّحِدَة لَدَيْها العَديد مِن المَعالِم الشَهيرَة.
18المَعالِم هِيَ الأَشيْاء الهامَّة كالمَباني، أَوْ الأَماكِن.
19العَديد مِن المَعالِم الأَمريكِيَّة تُكَرِّم الماضي الأَمريكي.
20يُرَحِّب تِمثال الحُرِّيَّة بِالناس إلى الوِلايْات المُتَّحِدَة مِن جَميع أَنحاء العالَم.
No.Romanization
1rumūz al-wilāyāt al-muttaḥidah
2rumūz al-wilāyāt al-muttaḥidah
3al-wilāyāt al-muttaḥidah bald kabīr lahu al-ʿadīd min al-rumūz.
4al-ramz huwa al-šaīʾ al-ّaḏī yumaṯṯil šayʾan ʾāḫar.
5ʿalam al-wilāyāt al-muttaḥidah
6ʾinna ʿalam al-wilāyāt al-muttaḥidah ramz hām.
7al-nuǧūm tumaṯṯil al-ḫamsīn wilāyah.
8watumaṯṯil al-ḫuṭūṭ al-wilāyāt al-ṯalāṯ ʿašaraẗa ʿindamā kānat al-bilād ǧadīdah.
9wulida ʾawwalu ʿalam ʾamrīkī ʿindamā ʾaṣbaḥat al-wilāyāt al-muttaḥidah baladan.
10kāna fī ḏāk al-ʿalam ṯalāṯa ʿašraẗa naǧmah.
11tammat ʾiḍāfaẗi al-nuǧūm ʾilā al-wilāyāt al-ǧadīdah.
12zāda ʿalā al-ʿalam al-ʾamrīkā ḫamsūn naǧmah fī ʿām 1959.
13al-nisr al-ʾamrīkī
14al-nisr al-ʾamrīkī huwa ramz lilwilāyāt al-muttaḥidah.
15haḏā al-ṭāʾir al-qawiī al-ǧamīl yaʿīšu ṭaūīlan.
16al-wilāyāt al-muttaḥidah
17al-wilāyāt al-muttaḥidah ladayhā al-ʿadīd min al-maʿal-im al-šahīrah.
18al-maʿal-im hiya al-ʾašyāʾ al-hāmmah kal-mabānī, ʾaw al-ʾamākin.
19al-ʿadīd min al-maʿal-im al-ʾamrīkiyyah tukarrim al-māḍī al-ʾamrīkī.
20yuraḥḥib timṯal- al-ḥurriyyah bilnās ʾilā al-wilāyāt al-muttaḥidah min ǧamīʿ ʾanḥāʾ al-ʿal-am.
No.English
1SYMBOLS OF THE UNITED STATES
2U.S. SYMBOLS
3The United States is a big country with many symbols.
4A symbol is a thing that stands for something else.
5U.S. FLAG
6The United States flag is an important symbol.
7The stars stand for the fifty states.
8The stripes stand for the thirteen states when the country was new.
9The first U.S. flag was made when the United States became a country.
10That flag only had thirteen stars.
11Stars were added for new states.
12The U.S. flag got fifty stars in 1959.
13BALD EAGLE
14The bald eagle is a symbol of the United States.
15This strong, beautiful bird lives for a long time.
16U.S. LANDMARKS
17The United States has many famous landmarks.
18Landmarks are important objects, buildings, or places.
19Many U.S. landmarks honor times in America’s past.
20The Statue of Liberty welcomes people to the United States from around the world.
No.German
1SYMBOLE DER VEREINIGTEN STAATEN
2AMERIKANISCHE SYMBOLE
3Die Vereinigten Staaten sind ein großes Land mit vielen Symbolen.
4Ein Symbol ist etwas, das für etwas anderes steht.
5DIE AMERIKANISCHE FLAGGE
6Die amerikanische Flagge ist ein wichtiges Symbol.
7Die Sterne stehen für die fünfzig Staaten.
8Die Streifen stehen für die dreizehn Staaten, als das Land neu war.
9Die erste amerikanische Flagge ist entstanden, als die Vereinigten Staaten ein Land wurden.
10Die Flagge hatte nur dreizehn Sterne.
11Sterne wurden für neue Staaten hinzugefügt.
12Die amerikanische Flagge bekam im Jahr 1959 fünfzig Sterne.
13WEIßKOPFSEEADLER
14Der Weißkopfseeadler ist ein Symbol der Vereinigten Staaten.
15Dieser starke, wunderschöne Vogel lebt sehr lange.
16AMERIKANISCHE WAHRZEICHEN
17Die Vereinigten Staaten haben viele berühmte Wahrzeichen.
18Wahrzeichen sind wichtige Objekte, Gebäude oder Orte.
19Viele amerikanische Wahrzeichen ehren bestimmte Zeiten in Amerikas Vergangenheit.
20Die Freiheitsstatue heißt Menschen aus der ganzen Welt in den Vereinigten Staaten willkommen.
No.Pinyin
1Měiguó de biāozhì
2Měiguó de biāozhì
3Měiguó shì yí ge yóu hěn duō biāozhì de dàguó .
4Biāozhì shì néng dàibiǎo qítā shìwù de rén huò wù .
5Měiguó guóqí
6Měiguó guóqí shì yí ge zhòng yào de xiàngzhēng .
7Guóqí shàng de xīngxing dàibiǎo wǔshí ge zhōu .
8Tiáowén dàibiǎo měiguó jiànguó shí de shísān ge zhōu .
9Dì yīmiàn měiguó guóqí shì zài Měiguó jiànguó shí zuò de .
10Zhè miàn qí zhíyǒu shísān kē xīng .
11Dāng měiguó yǒu xīn de zhōu shí , guóqí jiù jiāshàng le xīn de xīngxing .
12Zài yī jiǔ wú jiǔ nián , měiguó guóqí yǒule wǔshí kē xīng .
13Měizhōu diāo
14Měizhōu diāo shì měiguó de xiàngzhēng .
15Zhèzhǒng xiōngměng yīngwǔ de niǎo néng huó de hěn cháng .
16Měiguó dì biāo
17Měiguó yóu hěn duō zhùmíng dìbiāo .
18Dìbiāo shì zhòng yào de wùtǐ , jiànzhù huò dìfāng .
19Hěn duō Měiguó dìbiāo shì wéile jìniàn měiguó lìshǐ shàng de zhòngyào shìqing .
20Zìyóu nǚshén xiàng huānyíng cóng shìjiè gèdì lái měiguó de rén .
No.Chinese
1美国的标志
2美国的标志
3美国是一个有很多标志的大国。
4标志能是代表其他事物的人或物。
5美国国旗
6美国国旗是一个重要的象征。
7国旗上的星星代表50个州。
8条纹代表美国建国时的13个州。
9第一面美国国旗是在美国建国时做的。
10这面旗只有13颗星。
11当美国有新的州时,国旗就加上了新的星星。
12在1959年,美国国旗有了50颗星。
13美洲雕
14美洲雕是美国的象征。
15这种凶猛英武的鸟能活得很长。
16美国地标
17美国有很多著名地标。
18地标是重要的物体,建筑或地方。
19很多美国地标是为了纪念美国历史上的重要事情。
20自由女神像欢迎从世界各地来美国的人。
No.Vietnamese
1BIỂU TƯỢNG CỦA HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ
2BIỂU TƯỢNG MỸ
3Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là một nước lớn với rất nhiều biểu tượng.
4Biểu tượng là một vật tượng trưng cho một vật khác.
5QUỐC KỲ MỸ
6Lá cờ Hoa Kỳ là một biểu tượng quan trọng.
7Những ngôi sao tượng trưng cho năm mươi lăm bang.
8Các kẻ sọc tượng trưng cho mười ba bang đầu tiên khi quốc gia thành lập.
9Lá cờ Hoa Kỳ đầu tiên được tạo ra khi nước Mỹ trở thành một quốc gia.
10Lá cờ đó chỉ có mười ba ngôi sao.
11Các ngôi sao được thêm vào mỗi khi có bang mới.
12Lá cờ Hoa Kỳ có năm mươi lăm ngôi sao vào năm 1959.
13ĐẠI BÀNG ĐẦU TRẮNG
14Đại bàng đầu trắng là biểu tượng của nước Mỹ.
15Loài chim mạnh mẽ và xinh đẹp này sống rất lâu.
16THẮNG CẢNH HOA KỲ
17Nước Mỹ có rất nhiều thắng cảnh nổi tiếng.
18Thắng cảnh là những sự vật, công trình hoặc địa điểm quan trọng.
19Rất nhiều thắng cảnh Mỹ tôn vinh các thời điểm trong lịch sử Hoa Kỳ.
20Tượng Nữ Thần Tự Do chào đón mọi người từ khắp thế giới đến nước Mỹ.
No.Arabic
21كلمة ليبرتي تعني الحرية.
22وقد انتقل كثير من الناس إلى الولايات المتحدة من أجل الحرية.
23نصب واشنطن يكرم جورج واشنطن.
24وكان أول رئيس للولايات المتحدة.
25نصب واشنطن في واشنطن العاصمة.
26هذه المدينة هي عاصمة الولايات المتحدة.
27يكرم نصب لنكولن أبراهام لينكولن.
28فقد كان رئيسا منذ فترة طويلة خلال الحرب الأهلية.
29وقد قاتل جزءان من الولايات المتحدة بعضهما البعض.
30لم يسمح الرئيس لينكولن للبلاد أن تنهار.
31ويعيش رئيس الولايات المتحدة في البيت الأبيض.
32كل رئيس ما عدا جورج واشنطن عاش هناك.
33العديد من الاجتماعات الهامة تعقد في البيت الأبيض.
34جرس الحرية جرس ضخم يمثل الحرية.
35رن الجرس عندما أصبحت الولايات المتحدة دولة حرة.
36كما أنه رن في أوقات مهمة أخرى في الماضي الأمريكي.
37منذ فترة طويلة، كانت الولايات المتحدة عبارة عن أراضي شرق نهر المسيسيبي.
38واجه العديد من الناس مخاطر لبدء حياة جديدة في الغرب.
39تم بناء قوس جيت واي لنتذكرهم.
40جبل رشمور هو معلم على جانب الجبل.
41رؤوس أربعة رؤساء أمريكيين محفورة في الصخر.
42كل رمز من رموز الولايات المتحدة يمثل الناس أو الأفكار المهمة بالنسبة للأميركيين.
43ما الرموز التي تريد معرفة المزيد عنها؟
No.Arabic
21كَلِمَةِ ليبرتي تَعني الحُرِّيَّة.
22وَقَد اِنتَقَلَ كَثيرٌ مِن الناس إلى الوِلايْات المُتَّحِدَة مِن أَجل الحُرِّيَّة.
23نُصُب وْاشِنطُن يُكَرِّم جورج وْاشِنطُن.
24وكانَ أَوَّلَ رَئيسٍ لِلوِلايْات المُتَّحِدَة.
25نُصُب وْاشِنطُن في وْاشِنطُن العاصِمَة.
26هَذِهِ المَدينَة هِيَ عاصِمَةُ الوِلايْات المُتَّحِدَة.
27يُكَرِّم نُصُب لِنكولِن أَبراهام لينكولِن.
28فَقَد كانَ رَئيساً مُنذُ فَترَة طَوْيلَة خِلال الحَرب الأَهلِيَّة.
29وَقَد قاتَلَ جُزءان مِن الوِلايْات المُتَّحِدَة بَعضِهِما البَعض.
30لَم يَسمَح الرَئيس لينكولِن للبلاد أن تَنهار.
31وَيَعيشُ رَئيس الوِلايْات المُتَّحِدَة في البَيْت الأَبيَض.
32كُلُّ رَئيسٍ ما عَدا جورج وْاشِنطُن عاشَ هُناك.
33العَديد مِن الاِجتِماعات الهامَّة تُعقَد في البَيْت الأَبيَض.
34جَرَس الحُرِّيَّة جَرَسٌ ضَخم يُمَثِّل الحُرِّيَّة.
35رَنَّ الجَرَس عِندَما أَصبَحَت الوِلايْات المُتَّحِدَة دَوْلَة حُرَّة.
36كَما أَنَّهُ رَنَّ في أَوْقات مُهِمَّة أُخرى في الماضي الأَمريكي.
37مُنذُ فَترَة طَوْيلَة، كانَت الوِلايْات المُتَّحِدَة عِبارَة عَن أَراضي شَرق نَهر المسيسيبي.
38وَاجَهَ العَديد مِن الناس مَخاطِر لِبِدء حَيْاة جَديدَة في الغَرب.
39تَمَّ بِناء قَوْس جيت واي لِنَتَذَكَّرَهُم.
40جَبَل رَشمور هُوَ مَعلَمٌ عَلى جانِب الجَبَل.
41رُؤوس أَربَعَةَ رُؤَساء أَمريكيين مَحفورَة في الصخر.
42كل رمز من رموز الولايات المتحدة يُمَثِّل الناس أو الأفكار المُهِمَّة بِالنِسبَة لِلأَميركيين.
43ما الرُموز اَلَّتي تُريدُ مَعرِفَةَ المَزيدَ عَنها؟
No.Romanization
21kalimaẗi lībrtī taʿnī al-ḥurriyyah.
22waqad intaqala kaṯīrun min al-nās ʾilā al-wilāyāt al-muttaḥidah min ʾaǧl al-ḥurriyyah.
23nuṣub wāšinṭun yukarrim ǧūrǧ wāšinṭun.
24ūkāna ʾawwala raʾīsin lilwilāyāt al-muttaḥidah.
25nuṣub wāšinṭun fī wāšinṭun al-ʿāṣimah.
26haḏihi al-madīnah hiya ʿāṣimaẗu al-wilāyāt al-muttaḥidah.
27yukarrim nuṣub linkūlin ʾabrāhām līnkūlin.
28faqad kāna raʾīsan munḏu fatrah ṭawīlah ḫilal- al-ḥarb al-ʾahliyyah.
29waqad qātala ǧuzʾān min al-wilāyāt al-muttaḥidah baʿḍihimā al-baʿḍ.
30lam yasmaḥ al-raʾīs līnkūlin llblād ʾn tanhār.
31wayaʿīšu raʾīs al-wilāyāt al-muttaḥidah fī al-bayt al-ʾabyaḍ.
32kullu raʾīsin mā ʿadā ǧūrǧ wāšinṭun ʿāša hunāk.
33al-ʿadīd min al-iǧtimāʿāt al-hāmmah tuʿqad fī al-bayt al-ʾabyaḍ.
34ǧaras al-ḥurriyyah ǧarasun ḍaḫm yumaṯṯil ʿalā al-ḥurriyyah.
35ranna al-ǧaras ʿindamā ʾaṣbaḥat al-wilāyāt al-muttaḥidah dawlah ḥurrah.
36kamā ʾannahu ranna fī ʾawqāt muhimmah ʾuḫrā fī al-māḍī al-ʾamrīkī.
37munḏu fatrah ṭawīlah, kānat al-wilāyāt al-muttaḥidah ʿibārah ʿan ʾarāḍī šarq nahr al-msīsībī.
38waāǧaha al-ʿadīd min al-nās maḫāṭir libidʾ ḥayāh ǧadīdah fī al-ġarb.
39tamma bināʾ qaws ǧīt ūāī linataḏakkarahum
40ǧabal rašmūr huwa maʿlamun ʿalā ǧānib al-ǧabal.
41ruʾuūs ʾarbaʿaẗa ruʾuasāʾ ʾamrīkīīn maḥfūrah fī al-ṣḫr.
42kl rmz mn rmūz al-ūlāīāt al-mtḥdh yumaṯṯil al-nās ʾū al-ʾfkār al-muhimmah bilnisbah lilʾamīrkīīn.
43mā al-rumūz allatī turīdu maʿrifaẗa al-mazīda ʿanhā?
No.English
21The word "liberty" means freedom.
22Many people have moved to the United States for freedom.
23The Washington Monument honors George Washington.
24He was the first president of the United States.
25The Washington Monument is in Washington, D.C.
26This city is the capital of the United States.
27The Lincoln Memorial honors Abraham Lincoln.
28He was president long ago during the Civil War.
29Two parts of the United States fought against each other.
30President Lincoln did not let the country break apart.
31The president of the United States lives in the White House.
32Every president but George Washington has lived there.
33Many important meetings happen at the White House.
34The Liberty Bell is a huge bell that stands for freedom.
35The bell rang when the United States became a free country.
36It also rang at other important times in America’s past.
37Long ago, the United States only had land east of the Mississippi River.
38Many people faced dangers to start a new life in the West.
39The Gateway Arch was built to remember them.
40Mount Rushmore is a landmark on the side of a mountain.
41The heads of four U.S. presidents are carved into the rock.
42Each U.S. symbol stands for people or ideas that are important to Americans.
43Which symbols do you want to learn more about?
No.German
21Das Wort "liberty" bedeutet "Freiheit".
22Viele Menschen sind für die Freiheit in die Vereinigten Staaten gezogen.
23Das Washington Denkmal ehrt George Washington.
24Er war der erste Präsident der Vereinigten Staaten.
25Das Washington Denkmal ist in Washington, D.C.
26Diese Stadt ist die Hauptstadt der Vereinigten Staaten.
27Das Lincoln Denkmal ehrt Abraham Lincoln.
28Er war vor langer Zeit während dem Bürgerkrieg Präsident.
29Zwei Teile der Vereinigten Staaten kämpften gegeneinander.
30Präsident Lincoln ließ das Land nicht zerbrechen.
31Der Präsident der Vereinigten Staaten lebt im Weißen Haus.
32Jeder Präsident außer George Washington hat dort gelebt.
33Viele wichtige Treffen finden im Weißen Haus statt.
34Die Liberty Bell ist eine riesige Glocke, die für Freiheit steht.
35Diese Glocke wurde geläutet, als die Vereinigten Staaten ein freies Land wurden.
36Sie wurde auch zu anderen wichtigen Zeiten in Amerikas Vergangenheit geläutet.
37Vor langer Zeit hatten die Vereinigten Staaten nur Gebiete östlich des Mississippi-Flusses.
38Viele Menschen setzten sich Gefahren aus, um ein neues Leben im Westen zu beginnen.
39Der Gateway Arch wurde gebaut, um sich an diese Menschen zu erinnern.
40Mount Rushmore ist ein Wahrzeichen an der Seite eines Berges.
41Die Köpfe von vier amerikanischen Präsidenten sind in den Fels gemeißelt.
42Jedes amerikanische Symbol steht für Menschen oder Ideen, die den Amerikanern wichtig sind.
43Über welches Symbol möchtest du mehr erfahren?
No.Pinyin
21Zìyóu shì shuō rénmen yǒu gèng duō de chéngzhǎng kōngjiān .
22Hěn duō rén wèile gèng duō de zìyóu láidào Měiguó .
23Huáshèngdùn jìniànbēi shì wèi jìniàn qiáozhì huáshèngdùn xiūjiàn de .
24Tā shì měiguó dì yī rèn zóngtǒng.
25Huáshèngdùn jìniànbēi zài huáshèngdùn tèqū.
26Huáshèngdùn shì měiguó shǒudū .
27Línkěn jìniànguǎn shì wèi jìniàn yǎbólāhǎn línkěn xiūjiàn de .
28Tā shì zài hénjiú yǐqián měiguó nèizhàn shí de zóngtǒng .
29Nà shí měiguó de nánfāng hé běifāng zài dǎzhàng .
30Línkěn zóngtǒng bǎochí le měiguó de tǒngyī .
31Měiguó zóngtǒng zhù zài báigōng .
32Chúle qiáozhì huáshèngdùn , měige měiguó zóngtǒng dōu céng zhù zài zhèli .
33Hěn duō zhòng yào de huìyì dōu zài báigōng kāi .
34Zìyóu zhōng shì yí ge xiàngzhēng zìyóu de jùdà de zhōng .
35Zài měiguó dúlì shí, zhège zhōng bèi qiāo xiǎng le .
36Zài měiguó lìshǐ shàng qítā de yì xiē zhòngyào shíkè , tā yě bèi qiāo xiǎng le .
37Hénjiú yǐqián , zhíyǒu mìxīxībǐ hé dōngbiān shì měiguó de dìfāng .
38Hěn duō rén dào xībù qù shēnghuó dōu yùdào le wēixiǎn .
39Shèng liúyìsī gǒngmén jiù shì wéile jìniàn tāmen .
40Lāshímòěr shān guójiā gōngyuán shì zài shānshàng de yí ge měiguó biāozhì .
41Sì ge měiguó zóngtǒng de tóuxiàng bèi diāokè zài shān de yánshí shàng .
42Měige měiguó xiàngzhēng dōu dàibiǎo le duì měiguó rén yǒu zhòngyào yìyi de rén huò xiángfǎ .
43Ní xiǎng duì nǎ ge biāozhì liáojiě gèngduō ?
No.Chinese
21自由是说人们有更多的成长空间。
22很多人为了更多的自由来到美国。
23华盛顿纪念碑是为纪念乔治·华盛顿修建的。
24他是美国第一任总统。
25华盛顿纪念碑在华盛顿特区。
26华盛顿是美国首都。
27林肯纪念馆是为纪念亚伯拉罕·林肯修建的。
28他是在很久以前美国内战时的总统。
29那时美国的南方和北方在打仗。
30林肯总统保持了美国的统一。
31美国总统住在白宫。
32除了乔治·华盛顿,每个美国总统都曾住在这里。
33很多重要的会议都在白宫开。
34自由钟是一个象征自由的巨大的钟。
35在美国独立时,这个钟被敲响了。
36在美国历史上其他的一些重要时刻,它也被敲响了。
37很久以前,只有密西西比河东边是美国的地方。
38很多人到西部去生活都遇到了危险。
39圣刘易斯拱门就是为了纪念他们。
40拉什莫尔山国家公园是在山上的一个美国标志。
41四个美国总统的头像被雕刻在山的岩石上。
42每个美国象征都代表了对美国人有重要意义的人或想法。
43你想对哪个标志了解更多?
No.Vietnamese
21Từ Tự Do có nghĩa là được giải phóng.
22Rất nhiều người di cư đến Mỹ để được giải phóng, có tự do.
23Đài tưởng niệm Washington tôn vinh George Washington.
24Ông là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.
25Đài tưởng niệm Washington nằm ở thành phố Washington.
26Thành phố này là thủ đô của nước Mỹ.
27Tượng đài Lincoln vinh danh Abraham Lincoln.
28Ông là vị tổng thống rất lâu trước đây trong kỳ Nội Chiến.
29Hai phần của nước Mỹ chiến đấu chống lại nhau.
30Tổng thống Lincoln đã không để đất nước bị chia rẽ.
31Tổng thống Hoa Kỳ sống trong Nhà Trắng.
32Ngoài George Washington, tất cả tổng thống đều từng sống ở đó.
33Rất nhiều cuộc họp quan trọng diễn ra ở Nhà Trắng.
34Chuông Tự Do là một chuông lớn tượng trưng cho tự do.
35Chiếc chuông được đánh lên khi nước Mỹ trở thành một nước tự do.
36Nó cũng được đánh lên trong những sự kiện quan trọng khác trong lịch sử nước Mỹ.
37Rất lâu trước đây, nước Mỹ chỉ có một phần phía đông của sông Mississippi.
38Rất nhiều người gặp nguy hiểm khi bắt đầu cuộc sống mới ở miền Tây.
39Cổng vào miền Tây được xây dựng để tưởng nhớ họ.
40Núi Rushmore là một thắng cảnh bên sườn núi.
41Đầu của bốn vị tổng thống Hoa Kỳ được tạc vào đá.
42Mỗi biểu tượng của nước Mỹ đều tượng trưng cho những con người và lý tưởng quan trọng đối với người Mỹ.
43Bạn muốn tìm hiểu thêm về biểu tượng nào?
No.Arabic
21كلمة ليبرتي تعني الحرية.
22وقد انتقل كثير من الناس إلى الولايات المتحدة من أجل الحرية.
23نصب واشنطن يكرم جورج واشنطن.
24وكان أول رئيس للولايات المتحدة.
25نصب واشنطن في واشنطن العاصمة.
26هذه المدينة هي عاصمة الولايات المتحدة.
27يكرم نصب لنكولن أبراهام لينكولن.
28فقد كان رئيسا منذ فترة طويلة خلال الحرب الأهلية.
29وقد قاتل جزءان من الولايات المتحدة بعضهما البعض.
30لم يسمح الرئيس لينكولن للبلاد أن تنهار.
31ويعيش رئيس الولايات المتحدة في البيت الأبيض.
32كل رئيس ما عدا جورج واشنطن عاش هناك.
33العديد من الاجتماعات الهامة تعقد في البيت الأبيض.
34جرس الحرية جرس ضخم يمثل الحرية.
35رن الجرس عندما أصبحت الولايات المتحدة دولة حرة.
36كما أنه رن في أوقات مهمة أخرى في الماضي الأمريكي.
37منذ فترة طويلة، كانت الولايات المتحدة عبارة عن أراضي شرق نهر المسيسيبي.
38واجه العديد من الناس مخاطر لبدء حياة جديدة في الغرب.
39تم بناء قوس جيت واي لنتذكرهم.
40جبل رشمور هو معلم على جانب الجبل.
41رؤوس أربعة رؤساء أمريكيين محفورة في الصخر.
42كل رمز من رموز الولايات المتحدة يمثل الناس أو الأفكار المهمة بالنسبة للأميركيين.
43ما الرموز التي تريد معرفة المزيد عنها؟
No.Arabic
21كَلِمَةِ ليبرتي تَعني الحُرِّيَّة.
22وَقَد اِنتَقَلَ كَثيرٌ مِن الناس إلى الوِلايْات المُتَّحِدَة مِن أَجل الحُرِّيَّة.
23نُصُب وْاشِنطُن يُكَرِّم جورج وْاشِنطُن.
24وكانَ أَوَّلَ رَئيسٍ لِلوِلايْات المُتَّحِدَة.
25نُصُب وْاشِنطُن في وْاشِنطُن العاصِمَة.
26هَذِهِ المَدينَة هِيَ عاصِمَةُ الوِلايْات المُتَّحِدَة.
27يُكَرِّم نُصُب لِنكولِن أَبراهام لينكولِن.
28فَقَد كانَ رَئيساً مُنذُ فَترَة طَوْيلَة خِلال الحَرب الأَهلِيَّة.
29وَقَد قاتَلَ جُزءان مِن الوِلايْات المُتَّحِدَة بَعضِهِما البَعض.
30لَم يَسمَح الرَئيس لينكولِن للبلاد أن تَنهار.
31وَيَعيشُ رَئيس الوِلايْات المُتَّحِدَة في البَيْت الأَبيَض.
32كُلُّ رَئيسٍ ما عَدا جورج وْاشِنطُن عاشَ هُناك.
33العَديد مِن الاِجتِماعات الهامَّة تُعقَد في البَيْت الأَبيَض.
34جَرَس الحُرِّيَّة جَرَسٌ ضَخم يُمَثِّل الحُرِّيَّة.
35رَنَّ الجَرَس عِندَما أَصبَحَت الوِلايْات المُتَّحِدَة دَوْلَة حُرَّة.
36كَما أَنَّهُ رَنَّ في أَوْقات مُهِمَّة أُخرى في الماضي الأَمريكي.
37مُنذُ فَترَة طَوْيلَة، كانَت الوِلايْات المُتَّحِدَة عِبارَة عَن أَراضي شَرق نَهر المسيسيبي.
38وَاجَهَ العَديد مِن الناس مَخاطِر لِبِدء حَيْاة جَديدَة في الغَرب.
39تَمَّ بِناء قَوْس جيت واي لِنَتَذَكَّرَهُم.
40جَبَل رَشمور هُوَ مَعلَمٌ عَلى جانِب الجَبَل.
41رُؤوس أَربَعَةَ رُؤَساء أَمريكيين مَحفورَة في الصخر.
42كل رمز من رموز الولايات المتحدة يُمَثِّل الناس أو الأفكار المُهِمَّة بِالنِسبَة لِلأَميركيين.
43ما الرُموز اَلَّتي تُريدُ مَعرِفَةَ المَزيدَ عَنها؟
No.Romanization
21kalimaẗi lībrtī taʿnī al-ḥurriyyah.
22waqad intaqala kaṯīrun min al-nās ʾilā al-wilāyāt al-muttaḥidah min ʾaǧl al-ḥurriyyah.
23nuṣub wāšinṭun yukarrim ǧūrǧ wāšinṭun.
24ūkāna ʾawwala raʾīsin lilwilāyāt al-muttaḥidah.
25nuṣub wāšinṭun fī wāšinṭun al-ʿāṣimah.
26haḏihi al-madīnah hiya ʿāṣimaẗu al-wilāyāt al-muttaḥidah.
27yukarrim nuṣub linkūlin ʾabrāhām līnkūlin.
28faqad kāna raʾīsan munḏu fatrah ṭawīlah ḫilal- al-ḥarb al-ʾahliyyah.
29waqad qātala ǧuzʾān min al-wilāyāt al-muttaḥidah baʿḍihimā al-baʿḍ.
30lam yasmaḥ al-raʾīs līnkūlin llblād ʾn tanhār.
31wayaʿīšu raʾīs al-wilāyāt al-muttaḥidah fī al-bayt al-ʾabyaḍ.
32kullu raʾīsin mā ʿadā ǧūrǧ wāšinṭun ʿāša hunāk.
33al-ʿadīd min al-iǧtimāʿāt al-hāmmah tuʿqad fī al-bayt al-ʾabyaḍ.
34ǧaras al-ḥurriyyah ǧarasun ḍaḫm yumaṯṯil ʿalā al-ḥurriyyah.
35ranna al-ǧaras ʿindamā ʾaṣbaḥat al-wilāyāt al-muttaḥidah dawlah ḥurrah.
36kamā ʾannahu ranna fī ʾawqāt muhimmah ʾuḫrā fī al-māḍī al-ʾamrīkī.
37munḏu fatrah ṭawīlah, kānat al-wilāyāt al-muttaḥidah ʿibārah ʿan ʾarāḍī šarq nahr al-msīsībī.
38waāǧaha al-ʿadīd min al-nās maḫāṭir libidʾ ḥayāh ǧadīdah fī al-ġarb.
39tamma bināʾ qaws ǧīt ūāī linataḏakkarahum
40ǧabal rašmūr huwa maʿlamun ʿalā ǧānib al-ǧabal.
41ruʾuūs ʾarbaʿaẗa ruʾuasāʾ ʾamrīkīīn maḥfūrah fī al-ṣḫr.
42kl rmz mn rmūz al-ūlāīāt al-mtḥdh yumaṯṯil al-nās ʾū al-ʾfkār al-muhimmah bilnisbah lilʾamīrkīīn.
43mā al-rumūz allatī turīdu maʿrifaẗa al-mazīda ʿanhā?
No.English
21The word "liberty" means freedom.
22Many people have moved to the United States for freedom.
23The Washington Monument honors George Washington.
24He was the first president of the United States.
25The Washington Monument is in Washington, D.C.
26This city is the capital of the United States.
27The Lincoln Memorial honors Abraham Lincoln.
28He was president long ago during the Civil War.
29Two parts of the United States fought against each other.
30President Lincoln did not let the country break apart.
31The president of the United States lives in the White House.
32Every president but George Washington has lived there.
33Many important meetings happen at the White House.
34The Liberty Bell is a huge bell that stands for freedom.
35The bell rang when the United States became a free country.
36It also rang at other important times in America’s past.
37Long ago, the United States only had land east of the Mississippi River.
38Many people faced dangers to start a new life in the West.
39The Gateway Arch was built to remember them.
40Mount Rushmore is a landmark on the side of a mountain.
41The heads of four U.S. presidents are carved into the rock.
42Each U.S. symbol stands for people or ideas that are important to Americans.
43Which symbols do you want to learn more about?
No.German
21Das Wort "liberty" bedeutet "Freiheit".
22Viele Menschen sind für die Freiheit in die Vereinigten Staaten gezogen.
23Das Washington Denkmal ehrt George Washington.
24Er war der erste Präsident der Vereinigten Staaten.
25Das Washington Denkmal ist in Washington, D.C.
26Diese Stadt ist die Hauptstadt der Vereinigten Staaten.
27Das Lincoln Denkmal ehrt Abraham Lincoln.
28Er war vor langer Zeit während dem Bürgerkrieg Präsident.
29Zwei Teile der Vereinigten Staaten kämpften gegeneinander.
30Präsident Lincoln ließ das Land nicht zerbrechen.
31Der Präsident der Vereinigten Staaten lebt im Weißen Haus.
32Jeder Präsident außer George Washington hat dort gelebt.
33Viele wichtige Treffen finden im Weißen Haus statt.
34Die Liberty Bell ist eine riesige Glocke, die für Freiheit steht.
35Diese Glocke wurde geläutet, als die Vereinigten Staaten ein freies Land wurden.
36Sie wurde auch zu anderen wichtigen Zeiten in Amerikas Vergangenheit geläutet.
37Vor langer Zeit hatten die Vereinigten Staaten nur Gebiete östlich des Mississippi-Flusses.
38Viele Menschen setzten sich Gefahren aus, um ein neues Leben im Westen zu beginnen.
39Der Gateway Arch wurde gebaut, um sich an diese Menschen zu erinnern.
40Mount Rushmore ist ein Wahrzeichen an der Seite eines Berges.
41Die Köpfe von vier amerikanischen Präsidenten sind in den Fels gemeißelt.
42Jedes amerikanische Symbol steht für Menschen oder Ideen, die den Amerikanern wichtig sind.
43Über welches Symbol möchtest du mehr erfahren?
No.Pinyin
21Zìyóu shì shuō rénmen yǒu gèng duō de chéngzhǎng kōngjiān .
22Hěn duō rén wèile gèng duō de zìyóu láidào Měiguó .
23Huáshèngdùn jìniànbēi shì wèi jìniàn qiáozhì huáshèngdùn xiūjiàn de .
24Tā shì měiguó dì yī rèn zóngtǒng.
25Huáshèngdùn jìniànbēi zài huáshèngdùn tèqū.
26Huáshèngdùn shì měiguó shǒudū .
27Línkěn jìniànguǎn shì wèi jìniàn yǎbólāhǎn línkěn xiūjiàn de .
28Tā shì zài hénjiú yǐqián měiguó nèizhàn shí de zóngtǒng .
29Nà shí měiguó de nánfāng hé běifāng zài dǎzhàng .
30Línkěn zóngtǒng bǎochí le měiguó de tǒngyī .
31Měiguó zóngtǒng zhù zài báigōng .
32Chúle qiáozhì huáshèngdùn , měige měiguó zóngtǒng dōu céng zhù zài zhèli .
33Hěn duō zhòng yào de huìyì dōu zài báigōng kāi .
34Zìyóu zhōng shì yí ge xiàngzhēng zìyóu de jùdà de zhōng .
35Zài měiguó dúlì shí, zhège zhōng bèi qiāo xiǎng le .
36Zài měiguó lìshǐ shàng qítā de yì xiē zhòngyào shíkè , tā yě bèi qiāo xiǎng le .
37Hénjiú yǐqián , zhíyǒu mìxīxībǐ hé dōngbiān shì měiguó de dìfāng .
38Hěn duō rén dào xībù qù shēnghuó dōu yùdào le wēixiǎn .
39Shèng liúyìsī gǒngmén jiù shì wéile jìniàn tāmen .
40Lāshímòěr shān guójiā gōngyuán shì zài shānshàng de yí ge měiguó biāozhì .
41Sì ge měiguó zóngtǒng de tóuxiàng bèi diāokè zài shān de yánshí shàng .
42Měige měiguó xiàngzhēng dōu dàibiǎo le duì měiguó rén yǒu zhòngyào yìyi de rén huò xiángfǎ .
43Ní xiǎng duì nǎ ge biāozhì liáojiě gèngduō ?
No.Chinese
21自由是说人们有更多的成长空间。
22很多人为了更多的自由来到美国。
23华盛顿纪念碑是为纪念乔治·华盛顿修建的。
24他是美国第一任总统。
25华盛顿纪念碑在华盛顿特区。
26华盛顿是美国首都。
27林肯纪念馆是为纪念亚伯拉罕·林肯修建的。
28他是在很久以前美国内战时的总统。
29那时美国的南方和北方在打仗。
30林肯总统保持了美国的统一。
31美国总统住在白宫。
32除了乔治·华盛顿,每个美国总统都曾住在这里。
33很多重要的会议都在白宫开。
34自由钟是一个象征自由的巨大的钟。
35在美国独立时,这个钟被敲响了。
36在美国历史上其他的一些重要时刻,它也被敲响了。
37很久以前,只有密西西比河东边是美国的地方。
38很多人到西部去生活都遇到了危险。
39圣刘易斯拱门就是为了纪念他们。
40拉什莫尔山国家公园是在山上的一个美国标志。
41四个美国总统的头像被雕刻在山的岩石上。
42每个美国象征都代表了对美国人有重要意义的人或想法。
43你想对哪个标志了解更多?
No.Vietnamese
21Từ Tự Do có nghĩa là được giải phóng.
22Rất nhiều người di cư đến Mỹ để được giải phóng, có tự do.
23Đài tưởng niệm Washington tôn vinh George Washington.
24Ông là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.
25Đài tưởng niệm Washington nằm ở thành phố Washington.
26Thành phố này là thủ đô của nước Mỹ.
27Tượng đài Lincoln vinh danh Abraham Lincoln.
28Ông là vị tổng thống rất lâu trước đây trong kỳ Nội Chiến.
29Hai phần của nước Mỹ chiến đấu chống lại nhau.
30Tổng thống Lincoln đã không để đất nước bị chia rẽ.
31Tổng thống Hoa Kỳ sống trong Nhà Trắng.
32Ngoài George Washington, tất cả tổng thống đều từng sống ở đó.
33Rất nhiều cuộc họp quan trọng diễn ra ở Nhà Trắng.
34Chuông Tự Do là một chuông lớn tượng trưng cho tự do.
35Chiếc chuông được đánh lên khi nước Mỹ trở thành một nước tự do.
36Nó cũng được đánh lên trong những sự kiện quan trọng khác trong lịch sử nước Mỹ.
37Rất lâu trước đây, nước Mỹ chỉ có một phần phía đông của sông Mississippi.
38Rất nhiều người gặp nguy hiểm khi bắt đầu cuộc sống mới ở miền Tây.
39Cổng vào miền Tây được xây dựng để tưởng nhớ họ.
40Núi Rushmore là một thắng cảnh bên sườn núi.
41Đầu của bốn vị tổng thống Hoa Kỳ được tạc vào đá.
42Mỗi biểu tượng của nước Mỹ đều tượng trưng cho những con người và lý tưởng quan trọng đối với người Mỹ.
43Bạn muốn tìm hiểu thêm về biểu tượng nào?